Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nový web: www.nakup-it.sk

vyskúšaj nový prehľadný web: www.nakup-it.sk


MEDZIREZORTNÝ PROGRAM 0EK IT NÁKUP

Správca kapitoly v zmysle novej metodiky realizuje rozpočtové opatrenie dvoma spôsobmi:

 • podáva oznámenie gestorovi programu 0EK

 • predkladá žiadosť o stanovisko 0EK

Príprava rozpočtu na rok 2019 - 2021 na stiahnutie tu: struktura rozpoctu 0EK 2019.xlsx

Aktuálne platná metodika: Metodicky pokyn 0EK_aktualizacia 1.pdf

Predošlé verzie: metodika 0ek final.pdf

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na pgk@vicepremier.gov.sk


 

1. Idete realizovať IT projekt a nadlimitnú zmenu alebo IT výdavok

A.) IT projekt a nadlimitné zmeny


 

B.) IT výdavok

 • sú bežné, alebo kapitálové finančné prostriedky použité na nákup informačných technológií,
 • vyvolávajú zmeny údajov v metainformačnom systéme,
 • sú väčšie ako 20% finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočtovom informačnom systéme na daný informačný systém / prvok, resp. nad 1. mil. EUR.
 • v prípade ak ide o IT nákup nad 5 mil. EUR je potrebné vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti v zmysle Metodického usmernenia pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
 • sú bežné, alebo kapitálové finančné prostriedky použité na nákup informačných technológií
 • najmä na hardware, licencie, úhradu výdavkov spojených s prevádzkou systémov a zmien systémov,
 • nevyvolávajú zmeny údajov v metainformačnom systéme, alebo nepresahujú limit 20% finančných prostriedkov rozpočtovaných v rozpočtovom informačnom systéme na daný informačný systém / prvok, resp. do 5. mil. EUR.

Ak realizujete IT výdavok, prejdite k otázke číslo 2. 

Ak presúvate finančné prostriedky z medzirezortného podprogramu 0EK na iný podprogram v rámci kapitoly, podajte oznámenie

 

2. Idete realizovať IT výdavok, ktorý je obligatórny a opakuje sa každý rok, alebo je fakultatívny a vzniká jednorázovo len tento rok?

B.1) opakovaný IT výdavok

B.2) jednorázový IT výdavok

 • sú bežné alebo kapitálové finančné prostriedky použité na opakovaný IT nákup,
 • je predmetom uzatvorenej zmluvy
 • napr. opakovaná, alebo vo vybraných prípadoch jednorazová odplata za poskytnuté tovary a služby, a najmä na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou systémov
 • Ide o fakultatívne IT výdavky nad alebo pod 200 000 EUR,
 • maximálne do 20% finančných prostriedkov rozpočtovaných v RIS na daný informačný systém / prvok, resp. do 5. mil. EUR
 • napr. nový modul, nová služba, migrácia do vládneho cloudu vrátane zmien, ktoré nevyvolávajú zmeny v metainformačnom systéme verejnej správy.

Bez finančného limitu

Do 200 000 EUR

Nad 200 000 EUR do 20% finančných prostriedkov z prvku z ktorého je výdavok realizovaný maximálne však 1 000 000 EUR


 


 

Ak uvoľňujete viazané finančné prostriedky nie je potrebné oznamovať, alebo podať žiadosť na gestora.

Potrebujem pomoc. Prečítam si často kladené otázky.

 

 

 • Bez štítku