Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekcia riadenia informatizácie

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy

Oddelenie programovej kancelárie

E-mail: pgk@vicepremier.gov.sk 

 

V zmysle Zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, § 34a, odsek 3 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu SR (ďalej len „ÚPPVII“) v oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu, rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre informačné technológie, centrálnu architektúru integrovaného informačného systému verejnej správy a koordináciu plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

Riadenie nákupu IT v štáte má usmerňovať žiadateľov pri získavaní finančných prostriedkov z troch zdrojov financovania: OP Integrovaná infraštruktúra, Štátny rozpočet a Ostatné operačné programy

Aktuálne informácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na usmernenie rozpočtovania IT nákupu v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Novinky

Blog stream

Vytvorte blog a zdieľajte novinky a vyhlásenia so svojim tímom a spoločnosťou. 

Štátny rozpočet - 0EK

ÚPPVII ako gestor medzirezortného programu 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (ďalej len „medzirezortný program“) v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 171/2016 Z. z. a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto metodickým pokynom upravuje postup správcov kapitol štátneho rozpočtu (ďalej len „správcov kapitol“), rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti správcu kapitoly (ďalej len „organizácie“) pri rozpočtovaní a realizácii nákupov informačných technológií (ďalej len „IT nákup“).

 

Viac informácií ....

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - PO7

V rámci operačného programu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plní úlohu sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, ktorej cieľom je rozvíjať projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti zo súčasného programového obdobia, ako aj implementácia najnovších trendov v oblasti digitálnej ekonomiky.

Prostriedky budú investované do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, riešenie komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability a zvýšenie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň bude prostriedkami IKT podporená prebiehajúca reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu. 

Viac informácií ....Ostatné operačné programy

V prípade ak ÚPPVII identifikuje rozvoj informačného systému verejnej správy v opise aktivít iných OP ako Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predkladá požiadavku na doplnenie nasledovných podmienok poskytnutia príspevku:

  • Súlad projektu s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
  • Dodržiavať Rámec na hodnotenie verejných investičných projektovViac informácií .....

 

  • Bez štítku