Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Strategické východiská prípravy reformného zámeru

Žiadateľ pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vychádza z nasledovných plánovacích, programových a strategických dokumentov a legislatívy:

Zodpovedný za pracovný postup

Ing. Martin Bezek

vedúci oddelenia programovej kancelárie

Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy

Sekcia riadenia informatizácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

Proces posudzovania reformného zámeru

P.č.Procesné krokyLehota
0.Pred začatím procesu posudzovania RZ je možné sa dohodnúť na neformálnej konzultácii RZ. 
1.MV SR v rámci OPEVS zbiera a pripomienkuje RZ 
2.Po zbere a spripomienkovaní RZ MV SR v rámci OPEVS zverejní RZ na svojej internetovej stránke: https://www.minv.sk/?predlozene-na-schvalenie. = Začiatok pripomienkovania RZZačiatok lehoty: 15 prac. dní
3.ÚPPVII vyplní Hodnotiaci Hárok RZ, a sformuluje odporúčania / pripomienky k oblastiam RZ, ktoré by mali byť dopracované alebo prepracované. V prípade nejasností týkajúcich sa napr. oprávnenosti výdavkov a pod. bude ÚPPVII prekladateľa kontaktovať s konkrétnou otázkou. Ak to bude potrebné, tak predkladateľ bude pozvaný na stretnutie s ÚPPVII za účelom odprezentovania RZ a konzultácie pripomienok ÚPPVII.V rámci lehoty 15tich prac. dní
4.Odporúčania/pripomienky ÚPPVII budú prostredníctvom MV SR v rámci OPEVS zaslané predkladateľovi s požiadavkou dopracovania RZ a odprezentovania zmien na zasadnutí Hodnotiacej Komisie.V zmysle dohodnutého harmonogramu
5.

Úspešné zapracovanie pripomienok a odporúčaní ÚPPVII je predpokladom pre kladné hlasovanie v prípade predložené RZ na Hodnotiacej Komisii.

V zmysle dohodnutého harmonogramu

Hodnotiaci Hárok reformného zámeru

ÚPPVII v rámci procesu hodnotenia a pripomienkovania RZ vypĺňa hodnotiaci hárok, ktorého obsahom sú nasledovné otázky:

P.č.

Hodnotiaca otázka:

1.Obsahuje RZ projekt OPII v TIER1, alebo TIER2 zásobníka AP NKIVS?
2.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý má nadrezortný charakter?
3.Obsahuje RZ projekt OPII, vďaka ktorému sa zvýši výmena kľúčových údajov medzi OVM?
4.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý by komplexne pokrýval životnú situáciu?
5.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý by sa nachádzal v Akčnom pláne NKIVS?
6.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý predstavuje riziko duplicity s centrálnym blokom, spoločný modulom?
7.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý má vysoké počty podaní orientované na občana alebo podnikateľa?
8.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý usporí čas na vybavenie agendy veľkému počtu úradníkov?
9.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý je pod hranicou 5 mil. EUR?
10.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý prispieva k téme 1xdosť (nové integračné väzby, konsolidácia údajovej základne, čistenie údajov, prepojenie údajovej základne agendových IS, publikovanie referenčných údajov, otvorených údajov, moje dáta)
11.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý prispieva k téme lepšie služby (orchestrácia, automatizácia)
12.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý prispieva k téme vládny cloud (konzumovanie IaaS, PaaS)
13.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý buduje SaaS?
14.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý rieši agendy, ktoré nie sú poskytované už vytvoreným ISVS?
15.Obsahuje RZ projekt OPII, prostredníctvo ktorého sa zakupuje HW?
16.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorého realizácia si vyžaduje zmenu zákonov?
17.Obsahuje RZ projekt OPII, ktorý predstavuje riziko duplicity s OPIS projektom / už vybudovaným ISVS?
18.Obsahuje RZ projekt OPII, ku ktorému je naplánovaná procesná zmena prostredníctvom projektu optimalizácie procesov v kompetencií MV SR, Sekcia verenej správy, respektíve vytvárajú si vlastný projekt na optimalizáciu procesov.
  • Bez štítku