Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces predkladania ŠU

 Organizačne informácie pre predkladateľa ŠU 
 

Predkladateľom štúdie uskutočniteľnosti (ďalej len ŠU) sú k dispozícii konzultanti Úradu podpredsedu vlády pre investície a infomatizáciu (ďalej len ÚPPVII), Sekcia informačných technológií verejnej správy, Oddelenie programovej kancelárie (ďalej len oPK) alebo Oddelenie dátovej kancelárie (ďalej len oDK). Konzultanti ÚPPVII sú dostupný v čase úradných hodín a o konzultáciu ku tvorbe ŠU je možné požiadať emailom na adrese pgk@vicepremier.gov.sk  alebo data@vicepremier.gov.sk. Predkladateľ ŠU uvedie kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu so zástupcami ÚPPVII počas celého procesu pripomienkovania ŠU. ÚPPVII informuje žiadateľa o kontaktnej osobe za ÚPPVII, oPK alebo oDK.

 
P.č. Termín
1

ÚPPVII organizuje zber ŠU pre dopytové projekty prvý pondelok v kalendárnom mesiaci počas doby vyhlásenia výzvy v termínoch: 

Zber ŠU 2. hodnotiaceho kola:   
2Posledné termín zberu nových ŠU pre dopytové projekty je najneskôr v deň začatia posledného termínu zberu ŠU 2. hodnotiaceho kola.
Koniec zberu ŠU 2. hodnotiaceho kola:
P.č.Procesné kroky 
1

Predkladateľ ŠU je povinný nahrať rozpracovanú verziu študie do prostredia Metainformačného systému (ďalej len MetaIS). Názov ŠU je upravený pre ľahšie dohľadanie nasledovne: DP_názov 

ÚPPVII začína posudzovanie ŠU vždy nasledujúcu stredu od zberu ŠU formálnou kontrolou a súčasne vecným posudzovaním v prostredí MetaIS. Tento proces je zakončený vrátením ŠU spracovateľovi a v MetaIS je stav ŠÚ „vrátená na dopracovanie“.

Žiadateľ zapracováva pripomienky ÚPPVII ku ŠU v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však 5 pracovných dní od posledného pripomienkovania ÚPPVII. Pripomienky, ktoré nie sú zapracované, sa riešia na rokovaniach podľa potreby. Proces zapracovania pripomienok  je ukončený zaslaním ŠÚ cez MetaIS na schválenie (stav ŠÚ v MetaIS  sa zmení na „hodnotená“).

Proces posudzovania a pripomienkovania ŠU zástupcami ÚPPVII,je zahájený dňom zberu štúdie uskutočniteľnosti, môže pozostávať z viacerých kôl hodnotenia a zapracovania pripomienok a je ukončený súhlasom ÚPPVII s predložením ŠÚ na verejné pripomienkovanie. 

5 pracovných dní
2

Žiadateľ náhra ŠU odsúhlasenú ÚPPVII do časti „Dokumenty“ v centrálnom metainformačom systéme verejnej správy (ďalej len MetaIS). Spolu so ŠÚ je žiadateľ povinný nahrať všetky potrebné prílohy, konkrétne: Ekonomickú analýzu alebo rozpočet TCO, zoznam objektov evidencie s konkrétnymi datasetmi.

Následne žiadateľ zašle notifikačný email na ÚPPVII na pgk@vicepremier.gov.sk alebo data@vicepremier.gov.sk so žiadosťou o formálne posúdenie ŠU. Finálnu ŠU so všetkými prílohami musí žiadateľ nahrať do MetaIS do časti „Dokumenty“, najneskôr 15 pracovných dní pred termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola.

V tom istom čase musí mať žiadateľ schválenú, resp. v procese schvaľovania Koncepciu rozvoja informačných systémov (ďalej len KRIS) – súčasný stav a schválenú, resp. v procese schvaľovania  KRIS – budúci stav a to v rozsahu minimálne pre informačný systém, ku ktorému sa predkladaná ŠU vzťahuje. KRIS schvaľuje oddelenie správy architektúry eGovernmentu.

15 pracovných dní pred termínom uzavretia hodnotiaceho kola
3

Žiadateľ zverejní ŠU na svojom webovom sídle po tom, ako ju zverejnil v MetaIS v časti „Dokumenty“. Žiadateľ pošle informáciu o zverejnení ŠU na email pgk@vicepremier.gov.sk alebo data@vicepremier.gov.sk a na členov riadiaceho výboru. Súčasťou informácie o zverejnení ŠU je aj súbor v excel formáte, prostredníctvom ktorého počas 5 pracovných dní bude žiadateľ sumarizovať pripomienky verejnosti.

5 pracovných dní
4

Žiadateľ zapracováva pripomienky verejnosti do ŠÚ. Proces je ukončený zaslaním ŠÚ na schválenie (stav ŠÚ v MetaIS sa zmení na „hodnotená“).

5 pracovných dní
5ÚPPVII vypracuje hodnotiaci hárok, uskutoční sa interné STOP&GO stretnutie, ktorého výstupom je príprava pozitívneho alebo negatívneho stanoviska. ÚPPVII odosiela jednotlivým žiadateľom hodnotenia a stanovisko poštou. ÚPPVII hodnotenie a stanovisko zverejní na webovej stránke, deň pred termínom uzavretia hodnotiaceho kola.5 pracovných dní
6

Žiadateľ je oprávnený zasielať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa uzavretia 2. hodnotiaceho kola. Súčasťou ŽoNFP  je aj Protokol o vyhodnotení návrhu koncepcie o schválení KRIS – súčasný stav a KRIS – budúci stav.

Rozhodnutie o schválení ŽoNFP môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o ŽoNFP preukázal, resp. SO preukázateľne overil, že všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou sú splnené.

Uzavretie 2. kola:

 


 

 

 

Strategické východiská prípravy štúdií uskutočniteľnosti

Žiadateľ pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vychádza z nasledovných plánovacích, programových a strategických dokumentov a legislatívy:

Zodpovedný za pracovný postup:

Ing. Martin Bezek

vedúci oddelenia programovej kancelárie, Odbor riadenia informačných technológii verejnej správy, Sekcia informačných technológií verejnej správy, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

  • Bez štítku