Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces predkladania ŠU

P.č.Procesné krokyLehota
 

Predkladateľom ŠU je v prípade potreby konzultácií k dispozícii Programová kancelária ÚPVII v čase úradných hodín. O konzultáciu k tvorbe ŠU je možné požiadať emailom na adrese pgk@vicepremier.gov.sk

 
1

Žiadateľ vytvorí ŠU. Hlavný dokument ŠU, prílohy v MetaIS, CBA  alebo rozpočet projektu nahrá do časti dokumentov v MetaIS. Žiadateľ postúpi ŠU v MetaIS do stavu "ODOVZDANÁ" a osloví emailom ÚPPVII na pgk@vicepremier.gov.sk so žiadosťou o formálnu posúdenie ŠU. Žiadateľ uvedie kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas celého procesu pripomienkovania ŠU. ÚPPVII informuje žiadateľa o kontaktnej osobe za ÚPPVII, Oddelenie programovej kancelárie (ďalej len oPK), Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas procesu pripomienkovania ŠU. 

Názov štúdie uskutočniteľnosti je upravený pre ľahšie dohľadanie nasledovne: DP_názov

do termínu zberu štúdií uskutočniteľnosti
2ÚPPVII organizuje zber ŠU pre dopytové projekty vždy prvý pondelok v mesiaci počas vyhlásených výziev.
     
3ÚPPVII začína posudzovanie ŠU vždy nasledujúcu stredu od zberu štúdií uskutočniteľnosti formálnou kontrolou a súčasne 1. vecným posudzovaním v prostredí MetaIS. Tento proces je zakončený vrátením ŠU na dopracovanie v stave MetaIS.

5 pracovných dní

4Žiadateľ zapracováva pripomienky ÚPPVII v štúdií uskutočniteľnosti. Pripomienky, ktoré nie sú zapracované sa riešia na rokovaniach podľa potreby. Proces je ukončený uvedením stavu štúdie uskutočniteľnosti v MetaIS do hodnotená - poslaním na schválenie.5 pracovných dní
5

a) Žiadateľ zverejni ŠU na svojom webovom sídle. Zašle informáciu o zverejnení ŠU na pgk@vicepremier.gov.sk a  informuje prostredníctvom e mailu členov RV PO 7 o zverejnení ŠU k dopytovej výzve. Súčasťou informácie o zverejnení ŠU bude aj súbor vo forme excelu prostredníctvom, ktorého počas 5 dní bude žiadateľ sumarizovať pripomienky verejnosti.

b) Zároveň v ten istý deň ÚPPVII pokračuje 2. vecným posudzovaním v prostredí MetaIS. Tento proces je ukončený vrátením ŠU na dopracovanie v stave MetaIS.

5 pracovných dní
6

a) Žiadateľ zosumarizované pripomienky verejnosti vyhodnotí prostredníctvom excelu a zároveň zapracuje pripomienky v ŠU.

b)Žiadateľ zapracováva pripomienky ÚPPVII v štúdií uskutočniteľnosti. Pripomienky, ktoré nie sú zapracované sa riešia na rokovaniach podľa potreby. Proces je ukončený uvedením stavu štúdie uskutočniteľnosti v MetaIS do hodnotená - poslaním na schválenie.

5 pracovných dní
7

ÚPPVII vypracuje hodnotiaci hárok, uskutoční sa interné STOP&GO stretnutie, ktorého výstupom je príprava pozitívneho alebo negatívneho stanoviska. ÚPPVII odosiela hodnotenia a stanovisko ÚPPVII poštou a zverejňuje hodnotenie a stanoviska ÚPPVII na web stránke.

5 pracovných dní

Strategické východiská prípravy štúdií uskutočniteľnosti

Žiadateľ pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vychádza z nasledovných plánovacích, programových a strategických dokumentov a legislatívy:

Zodpovedný za pracovný postup:

Ing. Martin Bezek

vedúci oddelenia programovej kancelárie, Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, Sekcia riadenia informatizácie, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

  • Bez štítku