Schéma stránky

Môžte začať tým, že do priestoru vložíte nejaké stránky Vytvoriť stránku.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obsah

 

Strategické východiská prípravy štúdií uskutočniteľnosti

Žiadateľ pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vychádza z nasledovných plánovacích, programových a strategických dokumentov a legislatívy:

Informácia o procese

Zodpovedný za pracovný postup:

Ing. Martin Bezek

vedúci oddelenia programovej kancelárie, Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, Sekcia riadenia informatizácie, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Infografika k procesu tvorby ŠU:

        

Dátum spracovania: máj 2018

Proces predkladania ŠU - formálne posúdenie

V rámci formálneho posúdenia sa overuje úplnosť predložených dokumentov: Hlavný dokument ŠU, Prílohy ŠU a Cost-benefit analýza, ktorých formát pozostáva zo šablón vyplnených žiadateľom, alebo sú údaje generované z MetaIS. Predmetom formálneho posúdenia je aj úplnosť vyplnených informácií v šablónach všetkých troch dokumentov.

Stav štúdieP.č.Postup
Žiadateľ: Rozpracovaná
 1.
Žiadateľ vytvorí v MetaIS všetky náležitosti ISVS podľa používateľskej príručky MetaIS.
 2Žiadatel vytvorí ŠU, hlavný dokument ŠU a prílohy v MetaIS a CBA uploadne do časti dokumentov v MetaIS. 
Žiadateľ: Odovzdaná - hodnotená
 3.
Žiadatel postúpi ŠU v MetaIS do stavu "ODOVZDANÁ" a osloví emailom ÚPPVII na pgk@vicepremier.gov.sk so žiadosťou o formálnu posúdenie ŠU. Žiadateľ uvedie kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas celého procesu pripomienkovania ŠU.
 4.ÚPPVII informuje žiadateľa o kontaktnej osobe za ÚPPVII, Oddelenie programovej kancelárie (ďalej len oPK), Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas procesu pripomienkovania ŠU. 
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 5.
ÚPPVII realizuje formálne posúdenie ŠU.
 6.Kontaktná osoba za ÚPPVII emailom potvrdzuje úplnosť ŠU, respektíve informuje žiadateľa o potrebe doplnenia ŠU, postupuje ŠU v MetaIS do stavu "VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE".
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 7.
Žiadateľ po prijatí informácie o potrebe doplnenia rieši nedostatky ŠU.
 8.
Po dopracovaní ŠU žiadateľ opakuje proces formálneho posúdenia postúpením ŠU v MetaIS do stavu "HODNOTENÁ" protredníctvom "POSLAŤ NA SCHVÁLENIE" a osloví emailom kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 9.
V prípade, ak ÚPPVII nemá výhrady voči ŠU v rámci formálneho posúdenia, kontaktná osoba za ÚPPVII emailom potvrdzuje úplnosť ŠU, ktorá plynule prechádza do vecného posúdenia. 

Proces pripomienkovania ŠU - vecné posúdenie

Proces vecného posúdenia ŠU zastrešuje kľúčové postupy smerujúce jednak k formálnemu zosúladeniu znenia ŠU so schváleným Reformným zámerom OPEVS, Metodickým usmernením pre spracovanie štúdií uskutočniteľnosti v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, Príručkou pre žiadateľa – národné projekty, Schválenými strategickými prioritami NKIVS a Používateľských príručiek MetaIS, k zvýšeniu hodnoty doručenej ŠU s príspevkom k lepšiemu fungovaniu služieb občanom a fungovaniu štátu v zmysle NKIVS, ku kontrole efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, k súladu s EÚ prioritami stanovenými v Akčnom pláne eGovernmentu 2016-2020, k využitiu nadnárodných riešení stavebných blokov CEF a využitiu cehranične interoperabilných riešení vyvinutých v rámci ISA.

Stav štúdieP.č.Postup
ÚPPVII: Hodnotená (trvanie od formálneho posúdenia)
 10.
Žiadateľ od potvrdenia úplnosti ŠU do 5 pracovných dní prezentuje ÚPPVII na osobnom stretnutí ŠU. Stretnutie koordinuje kontaktná osoba za oPK.
 11.
Po prezentácií ŠU, ÚPPVII predloží pripomienky v confluence k ŠU a k tabuľke k CBA. ÚPPVII sa pri hodnotení pridržiava tzv. Hodnotiacich otázok k ŠU.
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 12.
Kontaktná osoba za ÚPPVII informuje žiadateľa o predložení pripomienok, postúpi ŠU v MetaIS do stavu „VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE“ a rokuje so žiadateľom o harmonograme zapracovania pripomienok.
 13.
Žiadateľ rieši pripomienky k ŠU podľa dohodnutého harmonogramu.
 14.
Žiadateľ po zapracovaní pripomienok informuje kontaktnú osobu za oPK o zapracovaní pripomienok, vrátane nezapracovaných pripomienok s odôvodnením nezapracovania pripomienok.
 15.
Kontaktná osoba za ÚPPVII organizuje stretnutie so žiadateľom k nezapracovaným pripomienkam, na ktorom sa dohodne forma a harmonogram zapracovania.
 16.
Žiadateľ na základe záverov z pracovného stretnutia rieši ostávajúce pripomienky podľa dohodnutej formy a harmonogramu.
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 17.
Žiadateľ predkladá druhý návrh ŠU do procesu pripomienkovania určením v MetaIS do stavu štúdie "HODNOTENÁ" prostredníctvom „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“ a informuje o tejto skutočnosti kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 18.
ÚPPVII označí zapracované pripomienky za akceptované.
 19.

ÚPPVII potvrdí vecnú správnosť ŠU, respektíve v prípade ak je potrebné dopracovanie ďalších pripomienok, opakuje sa postup v MetaIS od "VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE"

Proces finalizácie ŠU - pre účely Riadiaceho výboru PO7

Účelom finalizácie je zahrnúť pripomienky odbornej verejnosti a zároveň zabezpečiť optimálne pochopenie a vnímanie projektu z pohľadu členov RV PO7 a verejnosti. 

Stav štúdieP.č.Postup
ÚPPVII: Hodnotená (trvanie od vecného posúdenia)
 20.
Žiadateľ osloví odbornú verejnosť a dotknuté orgány so žiadosťou o pripomienkovanie (odporúčaných min. 5 pracovných dní na pripomienkovanie) s termínom verejného prerokovania.
 21.
Žiadateľ zašle prijaté pripomienky od odbornej verejnosti kontaktnej osobne za ÚPPVII aj s vyhodnotením spôsobu zapracovania a časovým harmonogramom zapracovania min ! deň pred konaním verejného prerokovania.
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 22.
Kontaktná osoba za ÚPPVII po prijatí pripomienok od odbornej verejnosti s vyhodnotením od žiadateľa označí ŠU v MetaIS do stavu „VRÁTENÁ NA DOPRACOVNIE“
 23.
Žiadateľ organizuje verejné prerokovanie s odbornou verejnosťou
 24.
Žiadateľ zapracováva pripomienky
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 25.
Žiadateľ po zapracovaní pripomienok prostredníctvom „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“ označí ŠU v MetaIS do stavu “HODNOTENÁ“ a informuje o tejto skutočnosti kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 26.
Kontaktná osoba za ÚPPVII emailom informuje žiadateľa o záveroch z finálneho posúdenia ŠU.
ÚPPVII: Poslať na schválenie
 27.
Kontaktná osoba za ÚPPVII v súčinnosti so žiadateľom pripraví materiál pre expedíciu na RV PO7 a označuje ŠU do stavu „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“. Žiadateľ okrem toho zasiela na SRIT oficiálnu požiadavku na predloženie ŠU v listovej forme.
Súčasťou materiálov predložených na RV PO7 sú: hlavný dokument ŠU, prílohy ŠU, CBA ŠU, Export aplikačných služieb vo formáte excel, Export koncových služieb vo formáte excel. Dokumenty budú žiadateľom uložené v MetaIS v časti „Dokumenty“.
 28.

V prípade, ak nastanú také zmeny z rokovaní s odbornou verejnosťou, ktoré si vyžiadali ďalšie pripomienky ÚPPVII, respektíve ostali relevantné rozporné pripomienky nezapracované, postupuje sa vrátením štúdie uskutočniteľnosti do postupu vecného posúdenia v MetaIS do časti „VRÁTENÁ NA DOPRACOANIE“, alebo sa predkladá štúdia uskutočniteľnosti s nezapracovanými pripomienkami, pričom o tejto skutočnosti sú informovaní zo strany ÚPPVII členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7. 

Forma verejného prerokovania ŠU s odbornou verejnosťou

P.č.PostupOpis postupu
1.Neformálna spolupráca

ÚPPVII odporúča žiadateľom získavať spätnú väzbu k ŠU od strategických partnerov v dostatočnom predstihu aj pred formálnym procesom verejného prerokovania

2.
Zverejnenie ŠU vrátane príloh na stránke žiadateľa
V rámci zverejnenia štúdie na webovej stránke žiadateľ proaktívne osloví emailom svojich partnerov, cieľové skupiny IS VS vrátane členov RV PO7 uvedených v Štatúte a rokovacom poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 
3.
Ukončenie predkladania pripomienok
Priestor na predkladanie pripomienok je min. 5 pracovných dní, pričom žiadateľ zverejní miesto a čas verejného prerokovania
4.
Žiadateľ zašle vyhodnotenie pripomienok ÚPVII
Žiadateľ zasiela zoznam pripomienok a svoje stanovisko o spôsobe zapracovania a harmonogram zapracovania pripomienok min 1. pracovný deň pred verejným prerokovaním. 
5.
Verejné prerokovanie
Žiadateľ predstaví ŠU a pripomienky a ich vyhodnotenie: spôsob zapracovania, respektíve prebieha diskusia o rozporných pripomienkach. Po ukončení prerokovania zverejní vyhodnotenie pripomienok na svojom webovom sídle a v MetaIS v časti štúdie uskutočniteľnosti v "Dokumenty". 
6.
Nová verzia ŠU
Žiadateľ zapracuje pripomienky odbornej verejnosit v MetaIS do confluence v zmysle zaslaného harmonogramu a na webovej stánke žiadateľa sa publikuje nová verzia štúdie uskutočniteľnosti. 

Hodnotenie ŠU

ÚPPVII sa pri hodnotení ŠU pridržiava tzv. Hodnotiacich otázok k ŠU:

Kapitola ŠUP.č.Hodnotiaca otázka
Dôvod
Kvantifikácia problému1.Obsahuje kapitola číselne vyjadrený problém, alebo negatívny dopad súčasného stavu?
Kvantifikácia príležitosti2.Obsahuje kapitola číselne vyjadrenú príležitosť pre zlepšenie a cieľovú skupinu?
Súlad so strednodobým plánom3.Je projekt uvedený v sektorom strategickom dokumente schválený vládou SR, strategickej priorite NKIVS, alebo reformnom zámere (ak relevantné)
Rozsah
Zainteresované skupiny problému4.Obsahuje kapitola zoznam subjektov, ich role a ISVS (ak relevantné) ktorých sa problém dotýka?
Zainteresované skupiny projektu5.Obsahuje kapitola zoznam subjektov, ich role a ISVS (ak relevantné) ktorých sa dotýka navrhované riešenie projetku?
Motivácia
Definovanie cieľov6.Obsahuje kapitola ciele jednotlivých subjektov uvedených v kapitole Rozsah?
Definovanie požiadaviek7.Obsahuje kapitola požiadavky jednotlivých subjektov pre splnenie uvedených cieľov?
Definovanie obmedzení8.Obsahuje kapitola obmedzenia jednotlivych subjektov pre dosiahnutie uvedených cieľov?
S.M.A.R.T. KPI9.Sú uvedené ciele viazané na konkrétnu zmenu, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné pre projekt a časovo ohraničené?
AS IS architektúra
Vzťah k referenčnej architektúre10.Obsahuje AS IS architektúra porovnanie AS IS architektúry a referenčnej architektúry: referenčné registre, vládny cloud (služby), spoločné moduly: a) modul elektronických schránok, b) autentifikačný modul, c) platobný modul, d) modul centrálnej elektronickej podateľne, e) modul elektronických formulárov, f) modul elektronického doručovania, g) notifikačný modul, h) modul procesnej integrácie a integrácie údajov, i) modul dlhodobého uchovávania?
OPIS 2007-201311.Obsahuje projekt (ak relevantné) opis vybudovaných ISVS z OPIS 2007-2013?
Alternatívy
Multikriteriálna analýza12.Sú na výber alternatív aplikované parametre (ciele, obmedzenia, požiadavky) v multikriteriálnej analýze
Povinné alternatívy13.Sú uvedené povinné alternatívy AS IS (tzv. nulová alternatíva) a alternatívy "80:20" minimálneho riešenia s jasným konceptom funkcionalít ktoré by mala alternatívy doručiť.
TO BE biznis a legislatíva
Životné situácie14.Sú špecifikované životné situácie, resp. vyplýva zo štúdie jasne, aké životné situácie projekt rieši v zmysle výstupov procesno-legislatívnej analýzy - výstupom SVS?
Koncové služby15.Obsahuje identifikáciu koncových služieb v zodpovedajúcej kvalite? (miera detailu, kvalita popisu)
Parametre koncových služieb16.Sú uvedené súčasné a predpokladané početnosti využívania koncových služieb?
Automatizácia služieb17.Prinesie projekt automatizáciu realizácie služieb a je automatizácia dostatočne opísaná?
Proaktívne služby18.Proaktívne služby - počíta projekt s implementáciou publish-subscribe modelu na CSRÚ - deklarácia využitia služby "Služba pre priamy prenos / push model distribúcia údajov?
Multikanál19.Uvádza projekt využívanie multikanálového prístupu pri konkrétnych službách?
Legislatíva a organizácia20.Je uvedená legislatívna, alebo organizačná zmena potrebná pre dosiahnutie KPI projektu?
TO BE aplikačná a technologická
1xdosť21.Sú uvedené dokumenty, ktoré občan, alebo podnikateľ nebude musieť predkladať pre vybavenie podania so štátom?
Manažmentu údajov - moje dáta22.Uvádza ISVS ako bude poskytovať informácie o vhodné pre moje dáta, ako ich bude poskytovať, ako bude riešiť logy kto k údajom pristupoval a aký je stav vybavenia podania?
Manažmentu údajov - konsolidácia údajov23.Spôsob riešenia rezortného čistenia, konsolidácie údajov a výmeny údajov medzi ISVS v rámci rezortu cez CSRU alebo iPaaS?
Poskytovanie refenrenčných údajov24.Uvádza projekt aké referenčné údaje bude poskytovať pre ostatné ISVS cez CSRU?
Konzumovanie referečných údajov25.Uvádza projekt aké referenčné údaje plánuje konzumovať?
Otvorené údaje26.Je výsledkom projektu automatizované poskytovanie otvorených údajov?
Oblasti otvorených údajov27.Sú identifikované objekty evidencie / okruhy objektov evidencie?
Úroveň otvorených údajov28.Je určená minimálna úroveň spracovateľnosti otvorených údajov?
URI29.Deklaruje projekt používanie registrovaných URI?
Aplikačné služby30.Obsahuje identifikáciu aplikačných služieb v zodpovedajúcej kvalite? (miera detailu, kvalita popisu)
Parametre aplikačných služieb31.Sú uvedené všetky súčasné a predpokladané SLA parametre služieb?
API32.Počíta sa s napojením na API Gateway? (volanie back-endových služieb výlučne cez API Gateway - jednotné pripojenie a interakcia prístupových miest frontedov cez ISVS prevádzkoavteľa NASES)
Konzumovanie služieb (IaaS, PaaS, SaaS) vládneho cloudu33.Opisuje projekt zoznam a objem využitia IaaS, PaaS, SaaS?
Poskytovanie služieb (IaaS, PaaS, SaaS) vládneho cloudu34.Buduje projekt služby vládneho cloudu (IaaS, PaaS, SaaS), ktoré sú jasne opísané, vrátane používateľov tejto služby a v rámci vládneho cloudu
Potenciál pre centrálny blok35.Existuje v rámci verejnej správy podobný systém / agenda, ktorý už poskytuje alebo bude poskytovať podobné služby (ako napr. CES, Centrálne komponenty, Workdesk)?
Duplicitné riešenie36.Existuje na úrovni rezortu podobný systém, ktorý už poskytuje alebo bude poskytovať podobné služby?
Spoločné moduly37.Obsahuje TO BE architektúra využitie spoločných modulov: a) modul elektronických schránok, b) autentifikačný modul, c) platobný modul, d) modul centrálnej elektronickej podateľne, e) modul elektronických formulárov, f) modul elektronického doručovania, g) notifikačný modul, h) modul procesnej integrácie a integrácie údajov, i) modul dlhodobého uchovávania?
CBA, implementácia a prevádzka
Trvanie projektu38.Vo faktoroch správne označený začiatok a koniec projektu a vrátane relevantného trvania projektu voči náročnosti projektu?
TCO - štruktúra39.Obsahuje CBA TCO členenie TO BE stavu na moduly, MD, Mdrate, FTE?
TCO - určenie40.Rešpektuje CBA nasledovný pomer MD: analýza (20%), implementácia a testovanie (60%), nasadenie (20%)?
TCO obnova T5 41.Obsahuje TCO v T5 náklady v AS IS a TO BE vyjadrené náklady na obnovu?
TCO - vyvolané náklady42.Sú v TCO zohľadnené všetky položky vyplývajúce buď z migrácie z dočasného riešenia do ostrého riešenia (napr. cloudové služby, centrálne komponenty), alebo položky systémov iných žiadateľov?
TCO - oprávnenosť výdavkov43.Sú všetky položky v TCO oprávnene vo vzťahu k špecifickým cieľom (úzko súvisia s dosiahnutím KPI), vrátane HW s limitom maximálne do 30% z celkových oprávnených výdavkov?
Parametre a transakcie44.Je dostatočne zdôvodnený počet a typ podaní, delta a nábehová krivka medzi ASIS a TO BE pri jednotlivých parametroch?
Prínosy a  výdavky45.Reaguje CBA svojimi prínosmi alebo výdavkami na opis problému respektíve príležitosť projektu?
Hodnota za peniaze46.Je ENPV kladné, BCR viac ako 1 a návratnosť projektu do T10?
Inkrementálna implementácia47.Je projekt naplánovaný na inkrementálne doručovanie výsledkov projektu (doručenie výsledkov po moduloch) - nie "veľkým treskom"?


  • Bez štítku