Schéma stránky

Môžte začať tým, že do priestoru vložíte nejaké stránky Vytvoriť stránku.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obsah

 

Strategické východiská prípravy štúdií uskutočniteľnosti

Žiadateľ pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vychádza z nasledovných plánovacích, programových a strategických dokumentov a legislatívy:

Informácia o procese

Zodpovedný za pracovný postup:

Viera Hainzl

vedúca oddelenia programovej kancelárie, Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, Sekcia riadenia informatizácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 

Spracoval pracovný postup:

Martin Bezek

Oddelenie programovej kancelárie, Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, Sekcia riadenia informatizácie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Email: martin.bezek@vicepremier.gov.sk

 

Dátum spracovania: máj 2017

Proces predkladania ŠU - formálne posúdenie

V rámci formálneho posúdenia sa overuje úplnosť predložených dokumentov: Hlavný dokument ŠU, Prílohy ŠU a Cost-benefit analýza, ktorých formát pozostáva zo šablón vyplnených žiadateľom, alebo sú údaje generované z MetaIS. Predmetom formálneho posúdenia je aj úplnosť vyplnených informácií v šablónach všetkých troch dokumentov.

Stav štúdieP.č.Postup
Žiadateľ: Rozpracovaná
 1.
Žiadateľ vytvorí v MetaIS všetky náležitosti ISVS podľa používateľskej príručky MetaIS.
 2Žiadatel vytvorí ŠU, hlavný dokument ŠU a prílohy v MetaIS a CBA uploadne do časti dokumentov v MetaIS. 
Žiadateľ: Odovzdaná - hodnotená
 3.
Žiadatel postúpi ŠU v MetaIS do stavu "ODOVZDANÁ" a osloví emailom ÚPPVII na pgk@vicepremier.gov.sk so žiadosťou o formálnu posúdenie ŠU. Žiadateľ uvedie kontaktnú osobu, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas celého procesu pripomienkovania ŠU.
 4.ÚPPVII informuje žiadateľa o kontaktnej osobe za ÚPPVII, Oddelenie programovej kancelárie (ďalej len oPK), Odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, ktorá bude zodpovedná komunikovať otázky žiadateľa počas procesu pripomienkovania ŠU. 
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 5.
ÚPPVII realizuje formálne posúdenie ŠU.
 6.Kontaktná osoba za ÚPPVII emailom potvrdzuje úplnosť ŠU, respektíve informuje žiadateľa o potrebe doplnenia ŠU, postupuje ŠU v MetaIS do stavu "VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE".
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 7.
Žiadateľ po prijatí informácie o potrebe doplnenia rieši nedostatky ŠU.
 8.
Po dopracovaní ŠU žiadateľ opakuje proces formálneho posúdenia postúpením ŠU v MetaIS do stavu "HODNOTENÁ" protredníctvom "POSLAŤ NA SCHVÁLENIE" a osloví emailom kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 9.
V prípade, ak ÚPPVII nemá výhrady voči ŠU v rámci formálneho posúdenia, kontaktná osoba za ÚPPVII emailom potvrdzuje úplnosť ŠU, ktorá plynule prechádza do vecného posúdenia. 

Proces pripomienkovania ŠU - vecné posúdenie

Proces vecného posúdenia ŠU zastrešuje kľúčové postupy smerujúce jednak k formálnemu zosúladeniu znenia ŠU so schváleným Reformným zámerom OPEVS, Metodickým usmernením pre spracovanie štúdií uskutočniteľnosti v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, Príručkou pre žiadateľa – národné projekty, Schválenými strategickými prioritami NKIVS a Používateľských príručiek MetaIS, k zvýšeniu hodnoty doručenej ŠU s príspevkom k lepšiemu fungovaniu služieb občanom a fungovaniu štátu v zmysle NKIVS, ku kontrole efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, k súladu s EÚ prioritami stanovenými v Akčnom pláne eGovernmentu 2016-2020, k využitiu nadnárodných riešení stavebných blokov CEF a využitiu cehranične interoperabilných riešení vyvinutých v rámci ISA.

Stav štúdieP.č.Postup
ÚPPVII: Hodnotená (trvanie od formálneho posúdenia)
 10.
Žiadateľ od potvrdenia úplnosti ŠU do 5 pracovných dní prezentuje ÚPPVII na osobnom stretnutí ŠU. Stretnutie koordinuje kontaktná osoba za oPK.
 11.
Po prezentácií ŠU, ÚPPVII predloží pripomienky v confluence k ŠU a v tabuľke k CBA.
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 12.
Kontaktná osoba za ÚPPVII informuje žiadateľa o predložení pripomienok a ŠU postupuje v MetaIS do stavu„VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE“ a rokuje so žiadateľom o harmonograme zapracovania pripomienok.
 13.
Žiadateľ rieši pripomienky k ŠU podľa dohodnutého harmonogramu.
 14.
Žiadateľ po zapracovaní pripomienok informuje kontaktnú osobu za oPK o zapracovaní pripomienok, vrátane nezapracovaných pripomienok s odôvodnením nezapracovania pripomienok.
 15.
Kontaktná osoba za ÚPPVII organizuje stretnutie so žiadateľom k nezapracovaným pripomienkam, na ktorom sa dohodne forma a harmonogram zapracovania.
 16.
Žiadateľ na základe záverov z pracovného stretnutia rieši ostávajúce pripomienky podľa dohodnutej formy a harmonogramu.
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 17.
Žiadateľ predkladá druhý návrh ŠU do procesu pripomienkovania určením v MetaIS do stavu štúdie "HODNOTENÁ" prostredníctvom „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“ a informuje o tejto skutočnosti kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 18.
ÚPPVII označí zapracované pripomienky za akceptované.
 19.

ÚPPVII potvrdí vecnú správnosť ŠU, respektíve v prípade ak je potrebné dopracovanie ďalších pripomienok, opakuje sa postup v MetaIS od "VRÁTENÁ NA DOPRACOVANIE"

Proces finalizácie ŠU - pre účely Riadiaceho výboru PO7

Účelom finalizácie je zahrnúť pripomienky odbornej verejnosti a zároveň zabezpečiť optimálne pochopenie a vnímanie projektu z pohľadu členov RV PO7 a verejnosti. 

Stav štúdieP.č.Postup
ÚPPVII: Hodnotená (trvanie od vecného posúdenia)
 20.
Žiadateľ osloví odbornú verejnosť a dotknuté orgány so žiadosťou o pripomienkovanie (odporúčaných min. 5 pracovných dní na pripomienkovanie) s termínom verejného prerokovania.
 21.
Žiadateľ zašle prijaté pripomienky od odbornej verejnosti kontaktnej osobne za ÚPPVII aj s vyhodnotením spôsobu zapracovania a časovým harmonogramom zapracovania min ! deň pred konaním verejného prerokovania.
ÚPPVII: Vrátená na dopracovanie
 22.
Kontaktná osoba za ÚPPVII po prijatí pripomienok od odbornej verejnosti s vyhodnotením od žiadateľa označí ŠU v MetaIS do stavu „VRÁTENÁ NA DOPRACOVNIE“
 23.
Žiadateľ organizuje verejné prerokovanie s odbornou verejnosťou
 24.
Žiadateľ zapracováva pripomienky
Žiadateľ: Poslať na schválenie - hodnotená
 25.
Žiadateľ po zapracovaní pripomienok prostredníctvom „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“ označí ŠU v MetaIS do stavu “HODNOTENÁ“ a informuje o tejto skutočnosti kontaktnú osobu za ÚPPVII.
 26.
Kontaktná osoba za ÚPPVII emailom informuje žiadateľa o záveroch z finálneho posúdenia ŠU.
ÚPPVII: Poslať na schválenie
 27.
Kontaktná osoba za ÚPPVII v súčinnosti so žiadateľom pripraví materiál pre expedíciu na RV PO7 a označuje ŠU do stavu „POSLAŤ NA SCHVÁLENIE“. Žiadateľ okrem toho zasiela na SRIT oficiálnu požiadavku na predloženie ŠU v listovej forme.
Súčasťou materiálov predložených na RV PO7 sú: hlavný dokument ŠU, prílohy ŠU, CBA ŠU, Export aplikačných služieb vo formáte excel, Export koncových služieb vo formáte excel. Dokumenty budú žiadateľom uložené v MetaIS v časti „Dokumenty“.
 28.

V prípade, ak nastanú také zmeny z rokovaní s odbornou verejnosťou, ktoré si vyžiadali ďalšie pripomienky ÚPPVII, respektíve ostali relevantné rozporné pripomienky nezapracované, postupuje sa vrátením štúdie uskutočniteľnosti do postupu vecného posúdenia v MetaIS do časti „VRÁTENÁ NA DOPRACOANIE“, alebo sa predkladá štúdia uskutočniteľnosti s nezapracovanými pripomienkami, pričom o tejto skutočnosti sú informovaní zo strany ÚPPVII členovia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7. 

Forma verejného prerokovania ŠU s odbornou verejnosťou

P.č.PostupOpis postupu
1.Neformálna spolupráca

ÚPPVII odporúča žiadateľom získavať spätnú väzbu k ŠU od strategických partnerov v dostatočnom predstihu aj pred formálnym procesom verejného prerokovania

2.
Zverejnenie ŠU vrátane príloh na stránke žiadateľa
V rámci zverejnenia štúdie na webovej stránke žiadateľ proaktívne osloví emailom svojich partnerov, cieľové skupiny IS VS vrátane členov RV PO7 uvedených v Štatúte a rokovacom poriadku Riadiaceho výboru pre PO 7 
3.
Ukončenie predkladania pripomienok
Priestor na predkladanie pripomienok je min. 5 pracovných dní, pričom žiadateľ zverejní miesto a čas verejného prerokovania
4.
Žiadateľ zašle vyhodnotenie pripomienok ÚPVII
Žiadateľ zasiela zoznam pripomienok a svoje stanovisko o spôsobe zapracovania a harmonogram zapracovania pripomienok min 1. pracovný deň pred verejným prerokovaním. 
5.
Verejné prerokovanie
Žiadateľ predstaví ŠU a pripomienky a ich vyhodnotenie: spôsob zapracovania, respektíve prebieha diskusia o rozporných pripomienkach. Po ukončení prerokovania zverejní vyhodnotenie pripomienok na svojom webovom sídle a v MetaIS v časti štúdie uskutočniteľnosti v "Dokumenty". 
6.
Nová verzia ŠU
Žiadateľ zapracuje pripomienky odbornej verejnosit v MetaIS do confluence v zmysle zaslaného harmonogramu a na webovej stánke žiadateľa sa publikuje nová verzia štúdie uskutočniteľnosti. 
  • Bez štítku