Dcérske stránky
 • 1. Zasadnutie KS ISVS - zápis
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Záznam z 1. zasadnutia Komisie pre štandardizáciu IS VS,

konaného dňa 9.3.2017 od 10:00 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“)

 

Prítomní členovia:

Martina Slabejová (ÚPPVII) predsedníčka, Ľubica Kašíková (ÚPPVII) podpredsedníčka, Štefan Szilva (ÚPPVII) tajomník, Branislav Világi (ÚV SR), Timea Brziaková (MZ SR), Alena Chlebíková (MDVRR SR), Dušan Lukáč (MS SR), Peter Harvaník (ZMOS), Jozef Snopko (MPSVR SR), Ľubomír Kerepecký (MH SR), Anna Vančíková (MV SR), Ľubomír Lacika (ÚNMS), Vladimír Drobný (MPRV SR), Ronald Strehár (MF SR), Peter Hanečák (SOIT), Roland Takács (ITAS), Milan Galanda (Únia miest Slovenska), Tomáš Keruľ (Štatistický úrad SR), Miloš Šrámek (Slovenská informatická spoločnosť), Radovan Rusnák (SK8), Rastislav Machel (MK SR), Pavel Hajdin (ÚGKK SR), Martin Janáček (MŠVVŠ SR)

Ospravedlnení členovia:

MŽP SR

Prizvaní:

Peter Bíro (ÚPPVII), Ervín Šimko (ÚPPVII), Pavol Žittňanský (MV SR), Štefan Lompart (MF SR)

 

 

Zhrnutie:

 1. Komisia schválila metodický pokyn k Výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z. z. Metodický pokyn bude vypublikovaný prostredníctvom webového sídla informatizacia.sk a centrálneho metainformačného systému ako živý dokument, ktorý sa bude postupne aktualizovať v komisii a jej pracovných skupinách.
 2. Komisia schválila zriadenie pracovných skupín. Členovia komisie zašlú nominácie do jednotlivých pracovných skupín najneskôr do 17. marca 2017 na adresu standard@vicepremier.gov.sk
 3. Počas marca a apríla 2017 budú zvolané zasadnutia viacerých pracovných skupín komisie, najmenej však PS1, PS2, PS3, PS4, očakávať tiež možno zasadnutie PS6 a PS8. Členovia skupín budú notifikovaní prostredníctvom centrálneho metainformačného systému (ďalej len „MetaIS“).
 4. Témami rokovaní pracovných skupín v najbližších týždňoch budú najmä: návrh štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora, schvaľovanie referencovateľných identifikátorov a vzorových XSD schém, výnos o jednotnom formáte elektronických správ, jednotný dizajn manuál elektronických služieb, formáty elektronických dokumentov podpísateľné elektronickým podpisom, metodika k výnosu o štandardoch, kritériá akreditácie a certifikácie služieb pre cloud computing, pripomienkovanie WCAG 2.1 a ďalšie.
 5. Členovia komisie a pracovných skupín, ktorí v MetaIS nemajú vytvorený používateľský účet, dostanú notifikáciu na svoju e-mailovú adresu, po ktorej si musia nastaviť do 48 hodín heslo. Ak to nestihnú, je potrebné napísať na adresu metais@vicepremier.gov.sk žiadosť o odblokovanie účtu.
 6. ÚPPVII poskytne členom komisie a príslušnej pracovnej skupine rozpracované dokumenty ku zaručenej konverzii.

 

Program zasadnutia:

1.         Úvod

2.         Informácia o spôsobe práce Komisie pre štandardizáciu IS VS (oznámenie)

3.         Informácia o témach na rokovanie na najbližšie obdobie (oznámenie)

4.         Zriadenie pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu IS VS (diskusia, schválenie)

5.         Metodický pokyn k Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z. z. (diskusia, schválenie)

6.         Informácia o ďalšej pripravovanej legislatíve (oznámenie)

7.         Záver

 

Priebeh zasadnutia:

Zasadnutie viedla predsedníčka Komisie pre štandardizáciu IS VS Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Záznam zapisoval tajomník komisie Štefan Szilva.

K bodu 1: Úvod

Predsedníčka komisie privítala členov na 1. stretnutí Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy v pôsobnosti úradu. Informovala, že komisia priamo nadväzuje na prácu Komisie pre štandardizáciu IS VS pri Ministerstve financií SR, ktorá naposledy zasadala v októbri 2015. Komisia pri MF SR existovala od roku 2007 do roku 2016. Úrad prebral pôvodné kompetencie MF SR v oblasti informatizácie spoločnosti a tým aj vydávať štandardy pre IS VS v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z., na základe čoho v roku 2017 vydal a zverejnil štatút komisie a obnovuje jej činnosť.

Predsedníčka uviedla, že očakáva živú a najmä produktívnu diskusiu v komisii a aj v jej pracovných skupinách. Vyzvala členov na aktívnu spoluprácu, zapojenie a nominovanie odborníkov so záujmom o problematiku do pracovných skupín. Úrad nemá dostatok vlastných kapacít a štandardizácia bez aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán nie je plne možná.

Predsedníčka upozornila na problém nedodržiavania štandardov povinnými osobami, informovala o zámere úradu realizovať ďalšie kontroly a vynucovať dodržiavanie štandardov. Zdôraznila význam štandardizácie pre zabezpečovanie interoperability, bezpečnosti a technologickej neutrality. Vyzvala členov na využívanie štandardizačného procesu a pracovných skupín pre riešenie problémov s interoperabilitou. Informovala o pokračujúcej externej spolupráci s pánom Petrom Bírom, ktorý dlhodobo zastrešoval problematiku štandardizácie na MF SR.

Problematiku štandardizácie na úrade v súčasnosti vecne pokrýva Oddelenie legislatívy, bezpečnosti a štandardov. Pani Slabejová predstavila podpredsedníčku komisie a vedúcu Oddelenia legislatívy, bezpečnosti a štandardov, Ľubicu Kašíkovú a tajomníka Štefana Szilvu z rovnakého oddelenia, ktorý bol prijatý pre riešenie problematiky štandardov. Na oddelení bude pri riešení problematiky spolupracovať aj Ervín Šimko.

Následne sa predstavili jednotliví členovia komisie, pričom prítomných bolo 23 z celkového počtu 24 členov.

 

K bodu 2: Informácia o spôsobe práce Komisie pre štandardizáciu IS VS (oznámenie)

Podpredsedníčka komisie a tajomník informovali členov o spôsobe práce komisie.

Komisia a ňou zriadené pracovné skupiny sa vyjadrujú k technickej a spravidla aj k paragrafovej podobe štandardov. Samotný proces posudzovania, analyzovania štandardov a hľadania konsenzu prebieha najmä v pracovných skupinách komisie. Preto je potrebné do pracovných skupín nominovať členov. Člen komisie sa taktiež môže zúčastňovať rokovaní pracovných skupín. Ak niektorý člen komisie bude predkladať pripomienky k návrhu vypracovanému pracovnou skupinou až v komisii, pripomienky sa budú obvykle predkladať opäť pracovnej skupine, z dôvodu potreby ich odborného posúdenia.

Návrhy na štandardy môže predkladať akákoľvek osoba. Návrhy budú obvykle priamo predkladané na posúdenie príslušným pracovným skupinám. Každý štandard musí prejsť procesom hodnotenia podľa zverejnených kritérií na posudzovanie štandardov. Prípadné nové návrhy na štandardy predkladané až v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa obvykle prerokúvajú až v rámci ďalšej novely.

Komisia musí podľa štatútu zasadať najmenej jedenkrát za rok. V roku 2017 sa predpokladá zasadnutie približne trikrát, zároveň sa pri schvaľovaní niektorých dokumentov očakávajú dištančné hlasovania. Pracovné skupiny budú zasadať častejšie. Z rokovaní komisie a pracovných skupín budú vyhotovované zápisnice a zvukové záznamy pre účely vyhotovenia zápisnice a overenia výstupov úradom.

Ak je niektorý z členov komisie v konflikte záujmov pri prerokúvanej téme, je podľa štatútu potrebné, aby túto skutočnosť oznámil bezodkladne počas rokovania predsedovi a ostatným členom.

Dokumentácia spojená s činnosťou komisie a pracovných skupín sa predkladá, spracúva a publikuje prednostne prostredníctvom MetaIS. Nominovaným členom komisie a pracovných skupín, ktorí nemali vytvorené používateľské konto v MetaIS, bol zaslaný e-mail s výzvou na nastavenie hesla. Platnosť aktivačného odkazu je 48 hodín a v prípade zmeškania lehoty je potrebné napísať na adresu metais@vicepremier.gov.sk žiadosť o odblokovanie účtu. Členom bude zaslaný odkaz na informácie o konkrétnej funkčnosti. Na začiatku roka 2016 realizovalo MF SR školenia ku funkčnosti MetaIS pre účely štandardizácie.

Kontaktná e-mailová adresa pre účely štandardizácie je standard@vicepremier.gov.sk .

Cez používateľské účty v MetaIS budú členom zasielané pozvánky na zasadnutia, podklady, zápisy a cez MetaIS budú budú prebiehať aj dištančné hlasovania. Notifikácie z MetaIS sú zasielané e-mailom, samotné materiály však budú v MetaIS. V minulosti sa celý proces riešil primárne cez mailinglisty, vďaka čomu dokumenty neboli zdieľané na jednom mieste. Mailinglisty sa zatiaľ zachovajú, keďže sa predpokladá, že nie všetky vzájomné komunikácie bude možné vyriešiť výlučne cez MetaIS.

Súčasťou MetaIS je aj wiki Confluence, ktorá bude využívaná ako kolaboračný nástroj členov a pre spracúvanie jednotlivých materiálov.

M. Šrámek sa spýtal, aké sú ďalšie plány s pôvodnými kolaboračnými nástrojmi DokuWiki, Etherpad a s mailinglistami, ktoré používala komisia a pracovné skupiny. Tieto nástroje sú prevádzkované Slovenskou informatickou spoločnosťou a ak nie sú potrebné, radi by ich vypli, aby neboli spustené zbytočne. Tieto nástroje obsahujú časť dokumentácie pôvodných pracovných skupín.

Štefan Szilva poďakoval Slovenskej informatickej spoločnosti za dlhoročné bezplatné poskytovanie kolaboračných nástrojov pre účely komisie a vysvetlil, že úrad sa bude snažiť presunúť dokumenty do novej wiki. Štefan Szilva bude informovať M. Šrámka, keď dokumenty budú presunuté. Mailinglisty však nebudú rušené v krátkej dobe a ich archívy obsahujú viaceré dôležité informácie pre ďalšiu štandardizáciu.

 

K bodu 3: Informácia o témach na rokovanie na najbližšie obdobie (oznámenie)

Podpredsedníčka komisie a tajomník informovali členov o témach na rokovanie komisie a pracovných skupín na najbližšie obdobie:

Novela Výnosu č. MF/009269/2014-173 (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ

Očakáva sa predloženie novely výnosu do príslušných pracovných skupín v marci a do pripomienkového konania v máji 2017. Novela nespôsobí zmenu XSD schémy, jej účelom je najmä úprava niektorých predpísaných hodnôt a spôsobu ich spracovania a oprava chýb v dokumentácii spôsobujúcich odlišný výklad. Motiváciou novely bol najmä návrh NASES na popísanie spracovania podpisových kontajnerov obsahujúcich viacero spoločne podpísaných elektronických dokumentov v elektronických správach.

Novela Výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z. z.

Úrad postupne pripravuje novelu Výnosu o štandardoch, ktorej predmetom budú rôzne oblasti:

- Úpravy štandardov na základe rozpracovaných dokumentov k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy majú predpísané rôzne termíny v roku 2017 a 2018, napríklad:

  • dátové štandardy (z pracovnej skupiny K9.4 lepšie dáta), napríklad návrh štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora s termínom marec 2017
  • štandardy pre webové služby - REST/JSON pre mikroslužby (úloha vyplýva z K.9.5 Lepšie služby), Open API
  • cloud computing – kritériá akreditácie a certifikácie služieb (do júla, resp. decembra 2017), iné

- Úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – do 31.12.2017

  • napríklad témy: OpenAPI, štandardizovaný obsah a spôsob zverejňovania datasetov, klientske aplikácie ponúkané štátom ako open source

- Zber nových podnetov do novely a posudzovanie návrhov predložených v uplynulom období, napríklad:

  • Schválenie referencovateľných identifikátorov – nutné v najbližších mesiacoch
  • Schválenie a vypublikovanie vzorových XSD schém pre dátové prvky definované vo Výnose o štandardoch

- Riešenie problémov s interoperabilitou – formáty dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom, formáty podpisových kontajnerov a podobne.

Jednotný dizajn manuál

- Úloha vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a má termín do konca mája 2017. Požiadavky vyplynuli aj zo záverečnej správy Útvaru hodnota za peniaze pri MF SR z roku 2016.

Cieľom je vytvoriť jednotný základný vzhľad jednotlivých prvkov webových stránok a elektronických služieb. S tým súvisí aj nutnosť používania jednotnej terminológie pre ich označovanie. V súčasnosti sa používajú pre rovnakú funkčnosť rôzne označenia v rôznom tvare na rôznych miestach, čo spôsobuje značnú nezrozumiteľnosť pre používateľov.

Vyhláška MS SR a ÚPPVII k novele zákona o slobodnom prístupe k informáciám

- Príprava sa očakáva v 2. a 3. kvartáli 2017. Cieľom vyhlášky je chrániť citlivé informácie ako sú napríklad heslá pred ich sprístupňovaním a zároveň nezmyselne neobmedziť poskytovanie informácií o informačných technológiách vlastnených alebo používaných verejnou správou.

- Tajomník komisie požiadal členov, aby pripomienky k vyhláške zasielali priamo ÚPPVII prostredníctvom adresy standard@vicepremier.gov.sk a aby ich neposielali zbytočne do MS SR v MPK k zákonu č. 211/2000 Z. z., kde ich nebude môcť aj tak vysporiadať.

- Vyhláška vznikala od roku 2011, následne v pracovnej skupine pre bezpečnostné štandardy komisie približne od roku 2012 do 2014. V komisii pre infozákon Ministerstva spravodlivosti SR vznikol konsenzus, aby vyhláška vznikala v transparentnom procese Komisie pre štandardizáciu IS VS za účasti verejnosti.

Transpozícia Smernice č. 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora

- P. Bíro vysvetlil, že štandardy pre IS VS dlhodobo vyžadujú prístupnosť webových sídiel webových sídiel, teraz prichádza k vzniku povinných celoeurópskych pravidiel. V SR prebieha monitorovanie prístupnosti už od roku 2005.

- Bola zriadená expertná skupina pod Európskou komisiou, v ktorej sú členmi aj pracovníci ÚPPVII.

- Do 31.3.2017 je možné predkladať pripomienky k WCAG 2.1.

- Do konca 2017 bude na úrovni EÚ vypracovaný návrh vykonávacích aktov a do 23.12.2018 tieto budú schválené v nasledovných oblastiach:

  • Technické špecifikácie pre prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií (pravdepodobné zachovanie povinného WCAG 2.0 a doplnenie požiadaviek na prístupnosť mobilných aplikácií). Momentálne je povinné WCAG 2.0 v podobe EN 301 549.
  • Jednotné vyhlásenie o prístupnosti – informácie o neprístupnom obsahu, mechanizmus na spätnú väzbu, vyžiadanie prístupného obsahu, informácie o vynucovacom konaní.
  • Metodika monitorovania súladu web. sídiel a mobilných aplikácií s požiadavkami na prístupnosť, porovnateľná a reprodukovateľná.

- Ďalšie zasadnutia expertnej skupiny na úrovni EÚ sa očakávajú v mesiacoch: jún, október, november, december 2017.

 

K bodu 4: Zriadenie pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu IS VS (diskusia, schválenie)

Tajomník komisie informoval, že návrh na zriadenie pracovných skupín kopíruje pôvodné dlhoročné pracovné skupiny Komisie pre štandardizáciu IS VS v MF SR.

Komisia hlasovaním jednomyseľne schválila zriadenie 9 pracovných skupín:

PS1 - pracovná skupina pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb

PS2 - pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy

PS3 - pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí

PS4 - pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborov

PPS4-OS - pracovná podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe

PS5 - pracovná skupina pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy IT

PS6 - pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov

PS7 - pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti

PS8 - pracovná skupina pre štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb

PS9 - pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie

 

Miloš Šrámek požiadal o informáciu o časovej frekvencii zasadnutí pracovných skupín a komisie, keďže v minulosti viaceré pracovné skupiny zasadali aj každý týždeň a pre dobrovoľníkov nebolo únosné sa na všetkých zúčastňovať. Štefan Szilva vysvetlil, že je možné očakávať zasadnutia viacerých pracovných skupín za týždeň, niektorých skupín aj na týždennej báze.

Očakávaný plán úloh pracovných skupín v najbližších týždňoch:

PS1 - v posledných dvoch marcových týždňoch bude zasadať PS1 najmenej jedenkrát, najmä k téme návrhu štandardu pre metódu tvorby a použitia referenčného URI identifikátora a k novele Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ. V apríli je možné očakávať ďalšie zasadnutie aj k téme schvaľovania referencovateľných identifikátorov a vzorových XSD schém.

PS2 – bude sa najneskôr v apríli vyjadrovať najmenej k téme PS4 - formáty podpísateľných elektronickým podpisom. Po ukončení pripomienkového konania k novele zákona č. 211/2000 Z.z. sa očakáva niekoľko zasadnutí pre riešenie pripomienok k spoločnej vyhláške MS SR a ÚPPVII k tomuto zákonu.

PS3 – bude oslovená ešte v marci na predkladanie pripomienok k WCAG 2.1.
Zasadať bude do konca marca alebo na začiatku apríla najmä k téme jednotného dizajn manuálu a neskôr aj k téme transpozície smernice o prístupnosti webových sidiel a mobilných aplikácií verejného sektora.

PS4 – bude zasadať naneskôr v apríli k viacerým technickým štandardom – najmä pre formáty podpísateľné elektronickým podpisom a k štandardom podpisových kontajnerov vo vzťahu k problémom s interoperabilitou elektronických podateľní povinných osôb, ktoré pri obstarávaní často nepreverujú či produkt skutočne spĺňa potrebné požiadavky.

PPS4-OS – zatiaľ nemá naplánovaný termín zasadnutia, v skupine bolo ešte v MF SR vyhlásené hlasovanie a spustené aktivity, ktoré neboli dokončené.

PS5 – zasadnutie sa očakáva v závislosti od výstupov k téme jednotného dizajn manuálu a tiež podľa výstupov k témam interakcie s verejnou správou a projektového riadenia z príslušných pracovných skupín rozpracúvajúcich témy z NKIVS.

PS6 - bude zvolaná pravdepodobne v apríli alebo v máji k úpravám niektorých technických detailov pre elektronické formuláre.

PS7 – bude zvolaná podľa potreby k témam jednotného dizajn manuálu, ktorý vyžaduje používanie jednotnej terminológie a k téme aktualizácie metodiky pre použitie odborných výrazov

PS8 – bude zvolaná pravdepodobne v apríli ku téme kritérií akreditácie a certifikácie cloudových služieb

PS9 – bude zvolaná v závislosti od prejaveného záujmu od ÚGKK a MŽP a SAŽP.

 

M. Šrámek sa spýtal na plánované aktivity podskupiny pre testovanie nasadenia open source softvéru a to vzhľadom na nedokončenú prácu a aj vzhľadom na úlohy z Akčného plánu pre otvorené vládnutie. Predsedníčka komisie vysvetlila, že ÚPPVII v súčasnosti nemá kapacity na personálne pokrytie predsedu tejto skupiny, rovnako ako niektorých ďalších skupín. Vyzvala členov komisie na nomináciu vhodných ľudí.

P. Hanečák sa spýtal, aký je vzťah Komisie pre štandardizáciu IS VS a pracovných skupín rozpracúvajúcich jednotlivé témy z NKIVS, ktoré sa v súčasnosti stretávajú v ÚPPVII takmer na týždennej báze – napríklad K9.5 Lepšie služby, K9.4 Lepšie dáta a podobne. Zároveň požiadal, aby nedochádzalo ku časovým konfliktom medzi jednotlivými pracovnými skupinami.

Tajomník komisie Š. Szilva vysvetlil, že pracovné skupiny rozpracúvajúce témy z NKIVS sa zaoberajú skôr stratégiou. Komisia pre štandardizáciu IS VS pripravuje a hodnotí konkrétne štandardy. Návrhy z rozpracovaných dokumentov teda nebudú preberané do výnosu o štandardoch bez ich obvyklého posúdenia a vyhodnotenia. Vedúci pracovných skupín k NKIVS boli informovaní o zriadení a zasadnutí Komisie pre štandardizáciu IS VS. ÚPPVII sa bude snažiť koordinovať pracovné skupiny Komisie pre štandardizáciu IS VS s pracovnými skupinami rozpracúvajúcimi NKIVS, aby nedochádzalo k ich vzájomným časovým konfliktom rokovaní.

 

K bodu 5: Metodický pokyn k Výnosu o štandardoch č. 55/2014 Z. z. (diskusia, schválenie)

Predsedníčka komisie informovala členov o potrebe schválenia metodického pokynu k výnosu o štandardoch, nakoľko k platnému výnosu absentuje zverejnený podrobný výklad jednotlivých ustanovení, čo vedie k rôznym problémom. Požiadala členov komisie, aby dokument schválili na aktuálnom zasadnutí alebo aby schválili uskutočnenie dištančného hlasovania, ktoré by sa uskutočnilo v najbližších týždňoch.

Metodický pokyn bude po jeho schválení zverejnený v MetaIS, bude to živý dokument, ktorý bude priebežne aktualizovaný. Predsedníčka požiadala P. Bíra o prezentáciu vzniku predkladaného materiálu.

P. Bíro vysvetlil, že posledná metodika bola vydaná ešte k výnosu č. 312/2010 Z.z. a k výnosu č. 55/2014 Z.z. nikdy vydaná nebola. Veľká časť ustanovení pôvodnej metodiky platí pre aktuálny Výnos, avšak viaceré paragrafy majú iné číslovanie a preto používanie pôvodnej metodiky je zložité a najmä neobsahuje výklad pre dôležité nové ustanovenia.

V roku 2015 prebehlo pripomienkovanie návrhu novej metodiky v Komisii pre štandardizáciu IS VS a jej pracovných skupinách, na základe čoho bolo vypracované posledné znenie aktuálne predložené komisii. Následne však už nebola komisia v MF SR zvolaná a k schváleniu a ani vydaniu metodiky preto neprišlo. Odporučil preto metodický pokyn na zasadnutí schváliť.

P. Hanečák a R. Machel podporili návrh schváliť metodiku priamo na zasadnutí vzhľadom na značné omeškanie a už zrealizovaný pripomienkovací proces.

R. Takács navrhol schválenie odložiť o niekoľko týždňov, aby si členovia mohli preštudovať, nakoľko boli ich pripomienky zapracované. Vyjadril názor, že ďalší odklad o niekoľko týždňov už nebude mať väčšie negatívne následky vzhľadom na už aj tak značné oneskorenie. Zároveň sa spýtal, prečo sú niektoré dokumenty označené slovom „zmeny“.

Tajomník komisie Š. Szilva vysvetlil, že všetky dokumenty obsahujú všetky zapracované zmeny. Dokumenty, ktoré majú v názve súboru slovo „zmeny“ obsahujú vyznačené sledovanie zmien oproti pôvodnej verzii z roku 2011.

Komisia hlasovala o schválení metodického pokynu: 21 členov hlasovalo za schválenie, 1 proti a 1 sa zdržal.

Komisia metodický pokyn schválila. Jeho ďalšie úpravy budú predmetom zasadnutí pracovných skupín.

 

K bodu 6: Informácia o ďalšej pripravovanej legislatíve (oznámenie)

Novela zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

- V najbližších týždňoch bude do MPK predložená novela zákona. V ďalších mesiacoch bude ÚPPVII organizovať stretnutia a workshopy k ďalšej novele zákona.

Novela Vyhlášky o zaručenej konverzii č. 275/2014 Z. z.

- Podpredsedníčka komisie Ľ. Kašíková informovala o zrealizovanom verejnom pripomienkovaní metodiky k zaručenej konverzii po zverejnení v decembri 2016 na informatizacia.sk, o verejnej prezentácii k zaručenej konverzii v januári 2017 v ÚPPVII a o chystanej novej vyhláške k zaručenej konverzii.

  • J. Snopko sa spýtal, komu bola pozvánka na verejnú prezentáciu k zaručenej konverzii zasielaná, pretože o aktivite nemá z MPSVR informácie. Niektorí ďalší členovia tiež požiadali o poskytnutie súvisiacich dokumentov. V roku 2014 bola pôvodná vyhláška prerokúvaná a upravovaná v pracovných skupinách Komisie pre štandardizáciu IS VS.
  • ÚPPVII zasielalo pozvánku na verejnú prezentáciu najmä na príslušné odbory informatiky. ÚPPVII poskytne podklady k problematike zaručenej konverzie členom komisie a príslušnej pracovnej skupiny.

Nový zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií – ide o zákon o ITVS, ktorý má nahradiť doterajší zákon č. 275/2006 Z.z. o IS VS, na základe ktorého je vydávaný aj Výnos o štandardoch.  

- ÚPPVII už má pripravený koncept nového zákona, návrh zákona úrad zverejní ešte pred MPK, v júli 2017 má určený termín na predloženie do vlády. Vydávanie štandardov sa zachová, bude vydaný nový Výnos o štandardoch, ktorý však už bude mať označenie „Opatrenie“ alebo „Vyhláška“, keďže Výnosy ako také sa už nemôžu nanovo vydávať.

 

K bodu 7: Záver

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a vyjadrila presvedčenie, že bude prebiehať aktívna spolupráca.

 

 • Bez štítku