Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metodiky, usmernenia, príručky pre používateľov 

Používateľské príručky - archív

Odporúčania k plneniu úloh z uznesení

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

Hodnotenie KRIS

 • predloženie prvej časti KRIS do 30.03.2017 - posúdenie súčasného stavu

 • predloženie druhej časti KRIS do 31.5.2018 - návrh budúceho stavu


Konzultácie k výsledkom hodnotenia KRIS sa konajú na ÚPPVII pravidelne v utorok v čase od 10.00 do 12.00. V prípade záujmu o konzultáciu k hodnoteniu Vašej KRIS zašlite požiadavku s predbežným dátumom (utorok) a časom na adresu   metais@vicepremier.gov.sk


Školenia k tvorbe KRIS-budúci stav

 • termíny najbližších školení:

  • termín školenia bude určený v prípade väčšieho záujmu 

Prezentácie zo školení MetaIS

V prípade záujmu o školenie nahláste meno zamestnanca na adresu metais@vicepremier.gov.sk, kapacita miest na školení je obmedzená, z tohto dôvodu Vám bude Vami požadovaný termín ešte potvrdený. Školenia prebiehajú v priestoroch ÚPPVII na Štefánikovej 15 v Bratislave.

 


Základná práca so systémom


Nasledujúca kapitola znázorňuje zoznam základných komponentov, z ktorých sa MetaIS skladá. Jednotlivé komponenty sú rozdelené do príslušných vrstiev.

Obrázok znázorňuje zoznam základných komponentov, z ktorých sa MetaIS skladá. Jednotlivé komponenty sú rozdelené do príslušných vrstiev

Vzhľad a rozmiestnenie základných prvkov portálu MetaIS

Portál MetaIS predstavuje používateľské rozhranie, ktoré je implementované ako tenký klient. Pristupuje sa k nemu prostredníctvom štandardných webových prehliadačov (Internet Explorer 11 alebo vyššie, Mozilla Firefox, Google Chrome). Celé prostredie portálu  je rozdelené na tieto logické celky (viď obr. nižšie):

 1. Tlačidlo na skrytie hlavného menu umiestneného na ľavej strane obrazovky
 2. Hlavná navigácia
 3. Druhá úroveň hlavnej navigácie
 4. Doplnková navigácia
 5. Hlavné vyhľadávanie
 6. Notifikačná lišta (obľúbené položky, zoznam všetkých formulárov na pridanie novej položky, notifikácie, úlohy, odkaz na administračné rozhranie, ASPR, Sharepoint, jazyková verzia, informácie o prihlásenom)
 7. Hlavný obsah stránky
 8. Pätička stránky
 9. Odkaz na pomoc (help)

 

Rozmiestnenie základných prvkov

Naspäť na obsah

Hlavný obsah stránky

Pohyb po  stránke prebieha pomocou hlavnej navigácie (2) umiestnenej na ľavej strane. Následne po rozkliknutí konkrétnej oblasti je používateľovi poskytnutá druhá úroveň hlavnej navigácie (3) kde sú zobrazené jednotlivé položky. Po vybratí konkrétnej položky z menu sa načíta hlavný obsah stránky (7) so zoznamom konkrétnych konfiguračných položiek. 

Naspäť na obsah

Profil používateľa

Do profilu používateľ je možné sa dostať kliknutím na meno používateľa v pravom hornom rohu a zvolením možnosti „Profil a oprávnenia“. V profile je možné si zmeniť nasledujúce kontaktné údaje: na záložke „Informácie o používateľovi“:

 • telefón
 • mobil
 • e-mail

 

V profile je taktiež možné nastaviť nasledujúce preferencie: na záložke „Nastavenia“:

 • Posielanie notifikácií na e-mail – umožňuje zapnúť/vypnúť či chce byť používateľ notifikovaný na e-maile, ktorý ma zadaný v profile,
 • Zobraziť zneplatnené položky – umožňuje nastaviť či sa majú v zozname položiek zobrazovať aj zneplatnené (vymazané) položky,
 • Prednastavené stránkovanie – umožňuje nastaviť prednastavené stránkovanie jednotlivých zoznamov položiek, na výber je 10, 20, 30, 50, 100 položiek na jednu stránku,
 • Zobrazovať iba položky mojej PO – v zoznamoch položiek sa budú zobrazovať iba položky povinnej osoby, ktorú má používateľ priradenú.

 

V profile sa nachádza aj zoznam oprávnení, ktoré má používateľ pridelené. Tento zoznam oprávnení je možné si zobraziť na záložke „Oprávnenia“ v grafovej a tabuľkovej podobe kde je hierarchia nasledovná:

 • názov povinnej osoby za ktorú má používateľ oprávnenie
  •  názov roly, ktorú má používateľ
   • typ operácie, ktorú môže vykonávať (vytvorenie, editácia...)
    • konkrétny typ položky

 

Naspäť na obsah

Vytvorenie žiadosti o pridelenie oprávnení

V prípade, ak používateľ nevlastní žiadne oprávnenia alebo chce získať ďalšie, môže využiť funkcionalitu na vytvorenie žiadosti na pridelenie oprávnení, ktorá sa nachádza v Profile používateľa. V tejto žiadosti vyplní povinnú osobu pod ktorou vystupuje, kontaktné údaje a text žiadosti. Následne túto žiadosť obdrží HKO povinnej osoby, ktorá môže žiadosť schváliť a prideliť žiadateľovi požadované oprávnenia alebo ju zamietnuť. V oboch prípadoch je o tejto skutočnosti notifikovaný žiadateľ, administrátor MetaIS a HKO.

Žiadosť o nastavenie oprávnení

Naspäť na obsah

Listovanie v záznamoch

V pravej hornej časti stránky je určenie počtu záznamov na stránke (1), dole napravo je samotné stránkovanie (2). Dvojitá šípka posúva po stránkach rovnako ako kliknutie na číslo stránky.

 

Stránkovanie

Naspäť na obsah

Vyhľadávanie

Na hlavné vyhľadávanie v celej aplikácii slúži hlavný vyhľadávací box (1), ktorý po vpísaní textu ponúkne navrhované výsledky podľa relevantnosti (1). Čím dlhší je vpísaný textový reťazec, tým sú výsledky presnejšie. Vyhľadávanie prebieha vo všetkých textových poliach. Doplnkové vyhľadávanie (2) nad tabuľkou so zoznamom záznamov vyhľadáva len v textových poliach nachádzajúcich sa v zvolenej tabuľke (t.j. na všetkých stránkach, vo všetkých záznamoch danej tabuľky).

 

 Vyhľadávanie

Naspäť na obsah


Filtrovanie

Nad každým tabuľkovým zobrazením so zoznamom záznamov je dodatočné filtrovanie. Ponuku filtrov je možné rozbaliť (2) a následne zase zbaliť (1). Ponuka filtrovacích prvkov je relevantná k zvolenej tabuľke. Kliknutím na hlavné tlačidlo "Filtrovať" (3) sa aplikujú vyššie zvolené parametre filtrovania (5). Voľba "Zrušiť kritéria filtrovania" (4) zruší filtrovanie tabuľky a zobrazí všetky položky tabuľky. Možnosť „Vyčisti kritéria filtrovania“ odstráni všetky vybrané hodnoty vo filtri ale nezruší samotné vyfiltrované hodnoty.

 

Zbalený filter

 

Filtrovanie

Naspäť na obsah

Export a import položiek

Export

V prípade, že používateľ vyžaduje exportovať zoznam vyfiltrovaných položiek vybraného typu využije možnosť exportu pomocou tlačidla Export umiestneného naľavo vedľa prvku na vyhľadávanie v zozname. Používateľovi následne systém ponúkne na výber v akom formáte (na výber sú: XML, CSV, XLSX) chce mať používateľ vyexportovaný aktuálny zoznam vyfiltrovaných položiek. Používateľ vyberie želaný formát a kliknutím na tlačidlo „Export“ prebehne vybraná akcia, prípadne sa nemusí rozhodnúť pre export a tým pádom využije možnosť „Zrušiť“. V oboch prípadoch sa po kliknutí na príslušnú možnosť (export, zrušiť) používateľ vráti do obrazovky s vyfiltrovaným zoznamom položiek.

Exportovať sa dajú entity ako Aplikačná služba, Koncová služba, ISVS a Projekt. Exportovaný formát sa následne môže upraviť a použiť pre import zmenených položiek.


Import

V prípade, že používateľ vyžaduje importovať upravený zoznam položiek, ktoré si predtým vyexportoval, tak využije možnosť importu pomocou tlačidla „Import“ umiestneného naľavo tlačidla slúžiaceho na Export. Používateľovi následne systém ponúkne na výber v akom formáte (na výber sú: XML, CSV, XLSX) bude importovaný súbor. Následne používateľ vyberie cez príslušný prvok dokument, ktorý sa bude importovať. Následne používateľ kliknutím na tlačidlo „Import“ vykoná samotný import, prípadne sa nemusí rozhodnúť pre import a tým pádom využije možnosť „Zrušiť“. V oboch prípadoch sa po kliknutí na príslušnú možnosť (import, zrušiť) používateľ vráti do obrazovky s vyfiltrovaným zoznamom položiek.

Pravidlá pri importe údajov:

 • Ak používateľ vymaže jednotlivé položky z vyexportovaného súboru a následne sa rozhodne pre import tak systém nevykoná žiadnu akciu. Systém neumožňuje pomocou importu zneplatňovať položky.
 • Ak sa v dokumente ponechá položka a nezmení sa jej jedinečný identifikátor UUID, ale dôjde k zmene údajov v iných stĺpcoch daného záznamu, tak po importe údajov dôjde k aktualizácii údajov danej položky v systéme.
 • Ak sa v dokumente ponechá položka a vymaže sa jedinečný identifikátor UUID, pričom je jedno či dôjde k zmene údajov vo ostatných stĺpoch danej položky, daná položka sa odignoruje.
 • V prípade importu platia rovnaké pravidlá ako pri vytváraní a úprave položiek cez grafické rozhranie portálu MetaIS.
 • Ak sa používateľ rozhodne pomocou importu zmeniť položky na ktoré nemá oprávnenie tak takáto požiadavka sa nespracuje (rovnaké správanie ako pri manuálnej zmene položiek)

 

Naspäť na obsah

Nápoveda

Pri každom formulárovom prvku, je umiestnená ikonka s otáznikom  (1). Po kliknutí na túto ikonku sa zobrazí kontextová nápoveda príslušná k danému prvku. V prípade potreby detailnejšieho popisu je možné pridať v rámci nápovedy aj URL odkaz na kompletné informácie.

Nápoveda

Naspäť na obsah

Combobox

Systém používa viacero druhov comboboxov. Jedným z nich je štandardný combobox kde je uvedená len jedna hodnota v riadku (napr. Názov). Ďalším typom je combobox s viacerými stĺpcami kde je jedna hodnota reprezentovaná napr. názvom a popisom. Medzi jednotlivými comboboxami môže byť nastavená závislosť, teda od vybratej hodnoty v jednom comboboxe môžu závisieť ponúknuté hodnoty ďalšom comboboxe (napr. pri vytváraní vzťahov kde na základe vybratého typu položky ponúkne v ďalšom comboboxe položky iba daného typu).

štandardný combobox

 

viac stĺpcový combobox

 

V comboboxe je možné využiť fulltextové vyhľadávanie, ktoré vyhľadáva nad prvým stĺpcom comboboxu. Pokročilejšie vyhľadávanie položiek je možné využiť napr. pri vytváraní relácií. Vedľa comboboxu sa nachádza tlačidlo lupy, ktoré načíta nové okno v ktorom je možné filtrovať jednotlivé položky, prípadne označiť a pridať aj viac položiek naraz.

pokročilé vyhľadávanie v comboboxe

 

filtrovanie hľadaných položiek

 

Niektoré comboboxi podporujú vybratie viacerých hodnôt. Sú to napr. comboboxi nachádzajúce sa vo filtroch.

multivalue combobox

 

V prípade nepovinného atirbútu je možné zrušiť vybranú hodnotu a nechať atribút nevyplnený kliknutím na na krížik.

zrušenie vybratej hodnoty v comboboxe

Naspäť na obsah

Hromadné akcie

Každý zoznam (tabuľka záznamov) obsahuje možnosti hromadnej zmeny. Tlačidlo sa nachádza nad tabuľkou so zoznamom záznamov (1). Po jeho rozbalení sa zobrazia možnosti zmien nad danou skupinou vybraných záznamov (2). Výber položiek sa vykonáva zaškrtnutím check boxu na začiatku každého riadku (3).

Hromadné akcie

Naspäť na obsah

 

Karty na položke

Položka, alebo konfiguračná položka, predstavuje základný informačný prvok v Metainformačnom systéme. Jej príkladom sú služby, servery, rozhrania, informačné systémy, štúdie uskutočniteľnosti atď., jednoducho povedané všetky položky, ktoré sa v systéme evidujú. Položky sú pospájané vzťahmi.

Sumárne informácie (Sumarizačná karta)

Karta obsahuje vybrané atribúty, pričom používateľovi poskytujú na jednom mieste dôležité informácie týkajúce sa samotnej položky. V karte „Sumárne informácie“ sa môžu nachádzať atribúty z kariet „Základné informácie“, „Detailné informácie“, „Dokumenty“ a v prípade typov položiek Aplikačná služba a Koncová služba sa v danej karte nachádzajú aj informácie z karty „Vzťahy“.

Výber atribútov a ich poradie, je možné spravovať pre každú entitu samostatne prostredníctvom administračného rozhrania. Informácie týkajúce sa vzťahov nie je možne pre kartu „Sumárne informácie“ manažovať prostredníctvom administračného rozhrania.

Základné informácie

Karta obsahuje atribúty, ktoré obsahujú podstatné informácie o položke. Pre jednotlivé typy položiek je možné samostatne nadefinovať popisok atribútu ako aj nápovedu.

Detailné informácie

Karta obsahuje atribúty rozdelené do určitých logických celkov, tzv. profilov atribútov, pričom pre každý profil je možné nadefinovať aké roly sú oprávnené na úpravy jeho atribútov. Pre jednotlivé typy položiek a profily atribútov je možné samostatne nadefinovať popisok atribútu ako aj nápovedu.

Vzťahy

Cez karty vzťahy je možné

 • Zobraziť vizuálnu reprezentáciu väzieb na iné položky
 • Zobraziť vzťahy k položkám, ktoré sú voči prezeranej položke cieľom
 • Zobraziť vzťahy k položkám, ktoré sú voči prezeranej položke zdrojom

Dokumenty

K jednotlivým položkám systému MetaIS je používateľovi umožnené nahrávať ľubovoľné dokumenty a vykonávať nad nimi operácie ako

 • Nahratie dokumentu
 • Aktualizáciu dokumentu
 • Vymazanie dokumentu
 • Hromadné zmeny nad dokumentami

 

Používateľ po kliknutí na kartu dokumentov vidí zoznam dokumentov ak už boli nejaké k danej položke pridané. V zozname sa nachádzajú ku každému dokumentu nasledujúce informácie:

 • Názov – názov nahratého dokumentu
 • Stav evidencie – stav dokumenty vytvorený/zneplatnený
 • Vytvorené – dátum vytvorenie dokumentu
 • Vytvoril – osoba, ktorá daný dokument vytvorila
 • Posledná zmena – dátum vykonania poslednej zmeny na dokumente
 • Poslednú zmenu vykonal – osoba, ktorá daný dokumentu ako posledná upravovala

 

Po kliknutí na riadok vybraného dokumentu sa používateľovi zobrazia detailné informácie o dokumente:

 • Názov súboru – fyzický názov samotného súboru
 • Typ dokumentu
 • Verzia – verzia dokumentu, ktorá sa aktuálne zobrazuje


Nahratie dokumentu

Dokument je možné nahrať do systému dvoma spôsobmi:

Spôsob 1 - Pomocou tlačidla „Pridať nový dokument“

Používateľ si ako ako prvé vyberie dokument ktorý chce nahrať a to prostredníctvom tlačidla „Vybrať“, následne sa mu automaticky vyplní názov súboru. Ak používateľ požaduje za potrebné, môže k nahrávanému dokumentu pridať aj poznámku. Následne stlačí tlačidlo „Vytvorenie dokumentu“, čím ukončí proces nahrávania


Spôsob 2 - Drag & Drop

Používateľ želaný dokument presunie s z umiestnenia na lokálnom disku do oblasti “Pridať nový dokument“ vyznačený prerušovanou čiarou v rámci karty „Dokumenty“, viď ilustrácia nižšie. Následne dôjde k automatickému spracovaniu dokumentu a jeho nahratiu do MetaIS.  


Stiahnutie dokumentu
Dokument je možné stiahnuť prostredníctvom kliknutia na tlačidlo "Stiahnuť", ktorá sa zobrazuje pri každom zázname, ktorý reprezentuje nahraté dokumenty. Dokumenty bude možné stiahnuť aj hromadne a to pomocou hromadného spracovania, kedy si používateľ označí dokumenty, ktoré chce stiahnuť a následne ich prostredníctvom príslušného prvku stiahne. 


Aktualizácia dokumentu
Platí to isté ako pri nahrávaní dokumentu s tým rozdielom, že sa nevytvára nový záznam v rámci karty „Dokumenty“, upravuje sa iba číslo verzie. Používateľ môže dokument aktualizovať jedine cez tlačidlo „Aktualizovať“, prípadne využiť funkcionalitu drag&drop, kedy želaný súbor presune do oblasti „Aktualizovať“ vyznačenej v prereušovanou čiarou v rámci aktuálneho záznamu, následne systém vykoná aktualizáciu. Nie je možné aktualizovať dokument tým spôsobom, že používateľ nahrá nový dokument s rovnakým názvom ako má už nejaký skôr uložený dokument, tak to sa vytvorí úplne nový dokument.


História (verzie)
Po kliknutí na ikonu histórie pri každom zaznáme (dokumente) sa zobrazí používateľovi modálne okno, ktoré bude obsahovať zoznam všetkých verzii vybraného dokumentu. Používateľ si vybranú verziu dokumentu môže jednoducho stiahnuť a to kliknutím na riadok vybranej verzie dokumentu. V rámci histórie sa používateľovi zobrazujú nasledujúce informácie:

 • Názov súboru – fyzický názov samotného súboru
 • Verzia – verzia dokumentu,
 • Typ dokumentu
 • Platnosť od – dátum, kedy bol daný dokument nahraný do systému
 • Platnosť do – dátum, kedy bol daný dokument aktualizovaný novšou verziou dokumentu aj sa jedná o aktuálnu verziu, tak je dátum nahradený textom „Aktuálna verzia“

 

Naspäť na obsah

Vytvorenie položky

V prípade, že používateľ požaduje vytvoriť novú položku, môže to vykonať dvomi spôsobmi. Buď kliknutím na akciu „ Nová polo žka “ na hornej lište, kde si vyberie zo zoznamu položiek, alebo si zvolí konkrétnu položku prostredníctvom navigácie v hlavnom menu. Po výbere konkrétnej položky klikne na akciu „ Prida ť novú polo žku {typ polo žky} “, po ktorom sa zobrazí formulár pre pridanie novej položky.

V prvom kroku je automaticky vyplnená povinná osoba, v mene ktorej požaduje používateľ danú položku pridať. V prípade ak má používateľ priradených viacero PO, tak ju môže vybrať zo zoznamu povinných osôb. Podobným spôsobom je možné zmeniť aj rolu v akej sa bude daná položka pridávať. Pokiaľ tieto atribúty nevyplníme, všetky ďalšie atribúty položky budú needitovateľné.

V ďalšom kroku je potrebné vyplniť atribúty jednotlivých profilov, ktoré môže používateľ v rámci prideleného oprávnenia vypĺňať. Pokiaľ používateľ zadá do jednotlivých polí nepovolené znaky systém ho automaticky upozorní chybovým hlásením a zvýraznením nesprávne vypĺňaného poľa.

Nakoniec môže celý záznam uložiť tlačidlom „ Ulo ži ť “. Následne systém uloží údaje a zobrazí používateľovi zoznam položiek a zároveň notifikuje o úspešnosti realizácie.

Používateľ má taktiež k dispozícii tlačidlo „ Spä ť “, ktorým zruší proces pridávania novej položky a dostane sa na zoznam.

Niektoré položky je možné pridávať aj prostredníctvom nástoja pre modelovanie architektúry. Samotný proces pridávania je popísaný v kapitole  (4.1).

Naspäť na obsah

Editovanie položky

Pre editáciu položky je potrebné v hlavnom menu kliknúť na komponent, pre ktorý chce používateľ modifikovať položku. Zobrazí sa mu zoznam položiek. Po nájdení konkrétnej položky, ktorej detaily chce používateľ editovať, klikne na danú položku v tabuľke a zobrazia sa mu detaily danej položky. V detailoch si klikne na záložky “ Základné informácie ” alebo “ Detailné informácie ”, kde sa mu zobrazí obrazovka so základnými, alebo detailnými informáciami. V základných informáciách sa nachádzajú atribúty generického profilu, naopak v detailných informáciách sa nachádzajú atribúty ďalších profilov. V oboch prípadoch je možné v pravom hornom rohu kliknúť na tlačidlo “ Zmeniť ”. Používateľovi sa tak zobrazia atribúty v móde pre editáciu. Modifikovať môže len atribúty tých profilov, na ktoré má oprávnenia.

Ak sa používateľ rozhodne, že nechce modifikovať hodnotu žiadneho atribútu, tak môže kliknúť na tlačidlo “ Zrušiť ”. Následne je používateľovi zobrazená obrazovka so základnými informáciami alebo detailnými informáciami podľa toho, ktoré informácie editoval.

V opačnom prípade klikne na tlačidlo “ Uložiť ”. Používateľovi sa následne zobrazí obrazovka , na ktorej budú zmenené hodnoty atribútov.

Naspäť na obsah

Zneplatnenie položky (vymazanie)

Pre zneplatnenie (vymazanie) určitej položky, je potrebné v hlavnom menu kliknuť na komponent, pre ktorý chce používateľ zneplatniť položku. Zobrazí sa mu zoznam položiek. V ďalšom kroku sa môže používateľ rozhodnúť, či zneplatní vyhľadané položky hromadne, alebo si zobrazí detaily konkrétnej vyhľadanej položky a zneplatní ju tam. V prípade, že sa rozhodne položku zneplatniť cez hromadné zmeny, tak klikne na checkbox nachádzajúci sa vľavo pri tej položke alebo položkách, ktoré chce zneplatniť. Následne klikne na tlačidlo nad tabuľkou s položkami “Vybrané záznamy” a zvolí možnosť “Zneplatnenie položiek”. Systém mu zobrazí okno s názvom “Zneplatnenie položiek”, kde môže celú operáciu ukončiť tým, že klikne na tlačidlo “Zrušiť”. V tom prípade sa mu zobrazí predchádzajúca obrazovka bez zmien. V prípade, že klikne na tlačidlo “Zneplatnenie”, tak sa daná položka, respektíve položky zneplatnia a používateľovi sa zobrazí upravený zoznam položiek.

Ďalšou možnosťou zneplatnenia položky je možnosť kliknúť na položku v zozname položiek. Používateľovi sa zobrazia detaily položky. V pravom hornom rohu je možné kliknúť na šípku vedľa tlačidla “Zmeniť” a zvoliť možnosť “Zneplatnenie”. Systém mu rovnako ako v prvom prípade zobrazí okno s názvom “Zneplatnenie položiek”, kde môže celú operáciu ukončiť tým, že klikne na tlačidlo “Zrušiť”. V tom prípade sa mu zobrazia detaily položky bez zmien. V prípade, že klikne na tlačidlo “Zneplatnenie”, tak sa daná položka zneplatní a používateľovi sa zobrazia upravené detaily.

Naspäť na obsah

Splatnenie položky (obnovenie)

Pre splatnenie (obnovenie vymazanej) určitej položky, je potrebné v hlavnom menu kliknuť na eGov komponent, pre ktorý chce používateľ splatniť položku. Zobrazí sa mu zoznam položiek daného eGov komponentu. Používateľ môže vyhľadať položku tromi rôznymi spôsobmi. 
V ďalšom kroku sa môže používateľ rozhodnúť, či splatní položku priamo zo zoznamu, alebo si zobrazí detaily konkrétnej vyhľadanej položky a splatní ju tam. Používateľ môže splatňovať položky iba samostatne po jednej, nie je umožnené hromadne splatňovanie. 
V prípade, že sa rozhodne položku splatniť priamo zo zoznamu, tak klikne na checkbox nachádzajúci sa vľavo pri tej položke, ktorú chce splatniť. Následne klikne na tlačidlo nad tabuľkou s položkami “Vybrané záznamy” a zvolí možnosť “Splatnenie položiek”. Systém mu zobrazí okno s názvom “Splatnenie položiek”, kde môže celú operáciu ukončiť tým, že klikne na tlačidlo “Zrušiť”. V tom prípade sa mu zobrazí predchádzajúca obrazovka bez zmien. V prípade, že klikne na tlačidlo “Splatnenie”, tak sa daná položka splatní a používateľovi sa zobrazí upravený zoznam položiek. 
Ďalšou možnosťou splatnenia položky je možnosť kliknúť na položku v zozname položiek. Používateľovi sa zobrazia detaily položky. V pravom hornom rohu je možné kliknúť na šípku vedľa tlačidla “Zmeniť” a zvoliť možnosť “Splatnenie”. Systém mu rovnako ako v prvom prípade zobrazí okno s názvom “Splatnenie položiek”, kde môže celú operáciu ukončiť tým, že klikne na tlačidlo “Zrušiť”. V tom prípade sa mu zobrazia detaily položky bez zmien. V prípade, že klikne na tlačidlo “Splatnenie”, tak sa daná položka splatní a používateľovi sa zobrazia upravené detaily. 
V prípade splatnenia položky sa splatní iba vybraná položka, jej vzťahy na okolité položky zostávajú zneplatnené. Ak používateľ vyžaduje aj splatnenie  vzťahov, musí túto akciu vykonať nezávisle od splatnenia položky.

Zmena vlastníctva položky

Funkcionalita umožňuje zmeniť vlastníka položky, čo predstavuje zmenu povinnej osoby, alebo roly, prípadne zmenu oboch v jednom kroku. Používateľ najskôr vyberie položku u ktorej chce zmeniť vlastníctvo, zvolí záložku „Základné informácie“ a následne kliknutím na šípku vedľa tlačidla „Zmeniť“ vyberie možnosť „Zmena vlastníka“. V ponúknutom formulári vyberie novú povinnú osobu (ak si želá zmeniť povinnú osobu) a následne rolu. V ďalších častiach obrazovky si vyberie dôvod zmeny, popíše danú zmenu a zvolí typ zmeny, ktorá hovorí o tom, čo sa má stať s vlastníctvom väzieb, ktoré sú naviazané na položku, ktorej meníme vlastníka. Typy zmien sú nasledujúce:

 • Zmeniť položku a jej relácie, kde je rovnaký vlastník (ostatné ponechá pôvodné)

Zmení sa vlastník položky, pričom sa zároveň s touto zmenou zmení aj vlastník vzťahov ktoré sú naviazané na menenú položku a majú rovnakého vlastníka a položka

 • Zmeniť položku a jej relácie bez ohľadu na rozdielnosť vlastníka

Zmení sa vlastník položky, pričom sa zároveň s touto zmenou zmení aj vlastník vzťahov ktoré sú naviazané na menenú položku bez ohľadu na to, čí dané väzby majú rovnakého vlastníka ako položka

 • Zmeniť len vlastníka položky, nemeniť vlastníka relácií

Zmení sa iba vlastník položky

Ako posledný krok stlačí používateľ tlačidlo „Vykonať zmenu“.

Naspäť na obsah

Princíp fungovania rol a vlastník položky

Každá položka a vzťah MetaIS má práve jedného vlastníka, ktorý je tvorený kombináciou roly a povinnej osoby. Túto kombináciu si predstavte ako skupinu, pod ktorú môže patriť jeden alebo viacero používateľov. V podstate sa týmto používateľom cez administračné rozhranie priradí povinná osoba a k nej požadovaná rola. Všetci členovia uvedenej skupiny za ktorú sa vytvorí položka (vzťah) sú tým pádom vlastníci položky a majú rovnaké oprávnenia na prácu s danou položkou. Vlastník položky sa môže zmeniť na iného a to pomocou akcia zmeny vlastníka. Na túto akciu musí mať ale používateľ príslušné oprávnenia.
Vlastník položky je zároveň oprávnený editovať atribúty v základných informáciách daných položiek.
Právo na úpravu profilov atribútov v detailných informáciách má ten používateľ, ktorý je v zastúpení rovnakej povinnej osoby ako je vlastník položky a v role, ktorá je na základe konfigurácie oprávnená na úpravu profilu, ktorý chce používateľ v danej chvíli upravovať.
Používatelia priradení k nadriadenej povinnej osobe majú rovnaké práva na úpravu položiek (základné a detailné informácie) a zmenu vlastníctva ako majú používatelia z podriadených PO v rámci celej hierarchie PO.
Ako najvyššia nadriadená povinná osoba je tzv. virtuálna povinná osoba nazývaná „MFSR-Garant eGovernmentu“ , čo zabezpečí používateľom priradeným k tejto virtuálnej povinnej osobe najvyššej úrovne hierarchie možnosť úpravy jednotlivých profilov atribútov všetkých položiek. Zároveň ale musí platiť, že daná osoba z nadriadenej PO (v tomto príklade z MFSR-Garant eGovernmentu) musí byť pridelená k role, ktorá má právo upraviť daný profil, alebo inak povedané musí patriť do skupiny, ktorá je tvorená kombináciou PO MFSR-Garant eGovernmentu a rolou, ktorá je oprávnená na editovanie vybraného profilu atribútov. Podobne to platí aj na povinné osoby nižšie v hierarchii a ich podriadené povinné osoby.
V jednoduchosti povedané používatelia nadriadenej povinnej osoby budú mať rovnaké oprávnenie pre úpravu položiek vo vlastníctve podriadenej povinnej osoby, ako keby boli v pôsobnosti danej podriadenej PO a to platí nie len pre úroveň povinná osoba – 1, ale aj pre nižšie úrovne v rámci danej hierarchie .

Správa vzťahov medzi položkami

Pridanie vzťahu

Väzby reprezentujú, tak ako v reálnom svete, vzťahy medzi jednotlivými položkami/komponentami. Medzi jednotlivými položkami sa môžu vytvárať vzťahy ľubovoľne ale s obmedzením, ktoré hovorí o tom, medzi akými typmi položiek môžu byť dané typy väzieb vytvorené. Ako príklad môžeme uviesť typ väzby „ISVS realizuje aplikačnú službu“, ktorá hovorí o tom, že medzi položkami typu ISVS a aplikačná služba môžeme vytvárať vzťahy, tak ako sa reálne vyskytujú v rámci jednotlivých riešení informačných systémov. Väzby sú reprezentované rôznymi typmi, pričom dané typy väzieb sú definované podľa biznis požiadaviek, tak aby umožnili medzi sebou správne prepájať jednotlivé eGov komponenty.

Pre pridanie vzťahu je potrebné v hlavnom menu kliknúť na komponent, pre ktorý chce používateľ pridať vzťah. Zobrazí sa mu zoznam položiek. Po nájdení konkrétnej položky, pre ktorú chce používateľ pridať nový vzťah, klikne na danú položku v tabuľke a zobrazia sa mu detaily danej položky. V detailoch danej položky si klikne na záložku “Vzťahy”. Tam klikne na tlačidlo “Pridať nový vzťah”. Zobrazí sa mu obrazovka pre pridanie nového vzťahu V prvom kroku je automaticky vyplnená povinná osoba, v mene ktorej požaduje používateľ daný vzťah pridať. V prípade ak má používateľ priradených viacero PO, tak ju môže vybrať zo zoznamu povinných osôb. Podobným spôsobom je možné zmeniť aj rolu v akej sa bude daný vzťah pridávať. Pokiaľ tieto atribúty nevyplníme, všetky ďalšie atribúty budú needitovateľné. V druhom kroku používateľ vyplní atribúty ako typ položky, typ vzťahu a položku. V treťom kroku sa mu zobrazia editovateľné atribúty. V tomto kroku sa používateľovi objaví tlačidlo. “Uložiť”. Po kliknutí na toto tlačidlo sa do tabuľky so zoznamom vzťahov pridá nový vzťah. V opačnom prípade môže používateľ kliknúť na tlačidlo “Späť”. V tom prípade sa mu zobrazí predchádzajúca obrazovka bez zmien.

Vzťahy je možné vytvárať aj používateľsky prívetivejším spôsobom a to pomocou kariet (1), ktoré reprezentujú väzby na súvisiace položky. V rámci daných kariet je možne pridať položku k práve prezeranej položky (3), čo z hľadiska vzťahov predstavuje vytvorenie nového vzťahu medzi prezeranou položkou a už existujúcou položkou vybraného typu. V rámci daných kariet je možné vytvoriť aj novú položku vybraného typu (2), pričom sa okrem vytvorenia položky, vytvorí aj nový vzťah medzi práve prezeranou položkou a vytváranou položkou.

Pridanie vzťahu

Niektoré vzťahy medzi objektami je možné pridávať aj prostredníctvom nástoja pre modelovanie architektúry (BDA). 

 

Editácia vzťahu

Pre upravenie vzťahu je potrebné v hlavnom menu kliknuť na komponent, pre ktorý chce používateľ pridať vzťah. Zobrazí sa mu zoznam položiek. Po nájdení konkrétnej položky, pre ktorú chce používateľ pridať nový vzťah, klikne na danú položku v tabuľke a zobrazia sa mu detaily danej položky. V detailoch danej položky si klikne na záložku “ Vzťahy ”.

Na danej obrazovke si v tabuľkovom zobrazení nájde vzťah, ktorému chce upraviť detaily. Klikne na riadok tabuľky s týmto vzťahom a používateľovi sa zobrazia jeho detaily, kde klikne v rohu obrazovky na tlačidlo “Zmeniť”. Používateľovi sa zobrazí obrazovka s detailmi vzťahu v móde pre editáciu. Na tejto obrazovke môže upraviť hodnoty editovateľných atribútov a kliknúť na tlačidlo “Uložiť” po čom sa používateľovi zobrazia modifikované detaily vzťahu. V opačnom prípade môže kliknúť na tlačidlo “Zrušiť”. V tomto prípade sa mu zobrazia detaily vzťahu bez zmeny.

 

Zneplatnenie vzťahu

Pre zneplatnenie vzťahu je potrebné v hlavnom menu kliknúť na komponent, pre ktorý chce používateľ zneplatniť vzťah/vzťahy. Zobrazí sa mu zoznam položiek. Po nájdení konkrétnej položky, pre ktorú chce používateľ zneplatniť vzťah, klikne na danú položku v tabuľke a zobrazia sa mu detaily danej položky. V detailoch danej položky si klikne na záložku “ Vzťahy ”.

Používateľ má k dispozícii dve možnosti ako zneplatniť vzťah. Prvou možnosťou je zaškrtnúť check boxy vedľa vzťahov, ktoré chce používateľ zneplatniť. Ďalej musí kliknúť na tlačidlo “Vybrané záznamy”, a potom na tlačidlo “Zneplatnenie vybraných vzťahov”. Systém zobrazí okno pre zneplatnenie vzťahov. V tomto okne môže používateľ kliknúť buď na tlačidlo “Zrušiť” a vrátiť sa tak na predchádzajúcu obrazovku, alebo na tlačidlo “Zneplatnenie” a zneplatniť tak vybraný vzťah, alebo vzťahy.

Druhou možnosťou ako zneplatniť vzťah je kliknúť na riadok daného vzťahu v zozname relácií, ktorú chce používateľ zneplatniť a kliknúť na šípku vedľa tlačidla “Zmeniť”. Po kliknutí na túto šípku sa mu zobrazí tlačidlo “Zneplatnenie”, ktoré keď použije, zobrazí sa mu okno pre zneplatnenie vzťahu. V tomto okne môže používateľ rovnako ako v prvom prípade kliknúť buď na tlačidlo “Zrušiť” a vrátiť sa tak na predchádzajúcu obrazovku, alebo na tlačidlo “Zneplatnenie” a zneplatniť tak vybraný vzťah.

 

Splatnenie vzťahu

Pre splatnenie vzťahu je potrebné v hlavnom menu kliknúť na komponent, pre ktorý chce používateľ splaniť vzťah/vzťahy. Zobrazí sa mu zoznam položiek. Po nájdení konkrétnej položky, pre ktorú chce používateľ splaniť vzťah, klikne na danú položku v tabuľke a zobrazia sa mu detaily danej položky. V detailoch danej položky si klikne na záložku “ Vzťahy ”.

Používateľ má k dispozícii dve možnosti ako splatniť vzťah. Prvou možnosťou je zaškrtnúť check boxy vedľa vzťahov, ktoré chce používateľ splaniť. Ďalej musí kliknúť na tlačidlo “Vybrané záznamy”, a potom na tlačidlo “Splatnenie vybraných vzťahov”. Systém zobrazí okno pre splatnenie vzťahov. V tomto okne môže používateľ kliknúť buď na tlačidlo “Zrušiť” a vrátiť sa tak na predchádzajúcu obrazovku, alebo na tlačidlo “Splatnenie” a splatniť tak vybraný vzťah, alebo vzťahy.

Druhou možnosťou ako splatniť vzťah je kliknúť na riadok daného vzťahu v zozname vzťahov, ktorý chce používateľ splaniť a kliknúť na šípku vedľa tlačidla “Zmeniť”. Po kliknutí na túto šípku sa mu zobrazí tlačidlo “Splatnenie”, ktoré keď použije, zobrazí sa mu okno pre splatnenie vzťahu. V tomto okne môže používateľ rovnako ako v prvom prípade kliknúť buď na tlačidlo “Zrušiť” a vrátiť sa tak na predchádzajúcu obrazovku, alebo na tlačidlo “Splatnenie” a splatniť tak vybraný vzťah.

Naspäť na obsah

 

Notifikácie

Notifikácie systému MetaIS sa nachádzaju v hornej notifikačnej lište (1), kde červené číslo ukazuje počet neprečítaných notifikácií. Po kliknutí na toto tlačidlo je možné si zobraziť okno (2) s poslednými 10 notifikáciami. Kliknutím na nietktorú z notifikácii sa načíta okno s ďalšimi infomáciami a textom notifikácie. Ak si chceme zobraziť ďalšie notifikácie tie su dostupné kliknutím na tlačidlo (3) v dolnej časti notifikačného okna.

Notifikácie

Mailové notifikácie chodia v prípade aktivácie/deaktivácie používateľského konta na zadaný email v profile používateľa.


Všeobecné notifikácie na autorizovanom portáli sa zasielajú v nasledujúcich prípadoch:

 • Uloženie položky
 • Zmena položky
 • Uloženie vzťahu
 • Zmena vzťahu
 • Hromadne spracovanie (import z nástroja na modelovanie architektúry)
 • Zneplatnenie položky
 • Zneplatnenie vzťahu
 • Zmena vlastníka
 • Splatnenie
 • Vytvorenie používateľa
 • Zabudnuté heslo
 • Aktivácia používateľa
 • Schválenie žiadosti o nastavenie oprávnenia
 • Zamietnutie žiadosti o nastavenie oprávnenia
 • Zmena údajov používateľa
 • Zmena hesla používateľa

 

Niektoré biznis oblasti tieto všeobecné notifikácie nemusia využívať a môžu používať špecifické notifikácie pre danú biznis oblasť.

V profile používateľa je možné si vypnúť/zapnúť zasielanie notifikácií na email.

Naspäť na obsah

Úlohy

Úlohy (tasky) systému MetaIS sa nachádzaju v hornej notifikačnej lište (1), kde červené číslo ukazuje počet nových úloh. Po kliknutí na toto tlačidlo je možné si zobraziť okno (2) s poslednými 10 úlohami. Kliknutím na nietktorú z úloh sa načíta okno s ďalšimi infomáciami a textom úlohy. Ak si chceme zobraziť ďalšie úlohy tie su dostupné kliknutím na tlačidlo (3) v dolnej časti okna, následne sa nám načíta hlavná obrazovka úloh.

úlohy

 

V lavej časti sa nachádza zoznam úloh (1) , ktoré má používateľ. Tieto úlohy je možné filtrovať (4) podľa stavu v ktorom sa nachádzajú. Kliknutím na niektorú z úloh sa zobrazí detail danej úlohy (2) a histoŕia zmien vykonaná nad danou úlohou (3). Po splnení je možné úlohu ukončiť a označiť ju ako hotovú kliknutím na tlačidlo „ Ukončiť úlohu “. Úlohu je tiež možné priradiť inému používateľovi alebo skupine používateľov. Skupina používateľov predstavuje kombináciu povinných osôb a rolí, teda ak napríklad úlohu pridelíme skupine Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Schvalovateľ KRIS za MFSR, tak úlohu obdržia všetci používatelia, ktorý majú túto kombináciu PO a roly pridelenú.

Hlavná obrazovka úloh

Naspäť na obsah

 

História zmien položiek

Karta “História zmien” v sebe zahŕňa informácie, ktoré sa týkajú histórie danej konfiguračnej položky. Samotná karta sa skladá z dvoch častí, ktoré obsahujú v sebe nasledujúce údaje:


Informácie o zázname

V tejto časti sa nachádzajú podstatné informácie týkajúce sa hlavne operácií nad konfiguračnou položkou pre ktorú si kartu „História zmien“ prezeráme.

V dotknutej časti sa nachádzajú nasledujúce informácie ku konfiguračnej položke:

 • Stav evidencie – hovorí o aktuálnom stave v ktorom sa položka z hľadiska systému nachádza, stavy sú: Vytvorené, Zneplatnené
 • Vlastník – predstavuje skupinu za ktorú bola vytvorená daná konfiguračná položka, pričom skupina je tvorená názvom povinnej osoby a rolou
 • Vytvoril – meno a priezvisko konkrétnej osoby, ktorá danú konfiguračnú položku vytvorila
 • Vytvorené – dátum vytvorenia konfiguračnej položky
 • Poslednú zmenu vykonal - meno a priezvisko konkrétnej osoby, ktorá danú konfiguračnú položku ako posledná menila
 • Posledná zmena - dátum poslednej zmeny vykonanej v rámci konfiguračnej položky
 • Zdroj – predstavuje identifikáciu systému, ktorý bol iniciátorom vytvorenia dane konfiguračnej položky, môže to byť napríklad CMDB (jadro MetaIS, zároveň aj konfiguračná databáza), alebo BDA (modelovací nástroj AKVS)

 

Historické záznamy

V tejto časti karty „História zmien“ sa nachádzajú  v zozname zoradené zostupne jednotlivé akcie, ktoré boli vykonané nad konfiguračnou položkou, pričom dané akcie môžu byť nasledujúceho typu:

 • Aktualizácia základných informácii
 • Aktualizácia detailných informácii
 • Zneplatnenie položky
 • Zmena vlastníka položky
 • Pridanie relácie
 • Zmena relácie
 • Zneplatnenie relácie

V spomínanom zozname sa nachádzajú nasledujúce stĺpce pričom

 • Porovnanie (vyberte 2 záznamy) – používateľ si vyberá dva historické záznamy, ktoré chce porovnať
 • Typ akcie
 • Dátum zmeny
 • Zmenu vykonal

Používateľ môže zo zobrazenými položkami histórie pracovať dvoma spôsobmi a to kliknutím na názov akcie, kedy sa preklikne do detailov danej akcie uvidí časový rez za určité obdobie. Druhý spôsob práce s históriou je vzájomne porovnanie hodnôt konfiguračnej položky vybraných akcií.


Historické údaje položky za vybranú akciu

Po kliknutí na konkrétny položku zoznamu (akciu na položke) sa používateľovi otvorí nová karta v rámci internetového prehliadača, ktorá bude obsahovať historické údaje platné v momente vykonania príslušnej akcie, pričom atribút a jeho hodnota, prípadne vzťah na inú konfiguračnú položky, ktorý sa menil v rámci danej akcie bude zvýraznený červenou farbou. Prvý záznam v danom zozname vždy reprezentuje údaje s ktorými konfiguračná položka iniciálne vytvorená. Naopak posledný záznam v zozname reprezentuje aktuálne hodnoty konfiguračný položky, pričom posledná zmena vykonaná na danej položke je vyznačená červenou farbou.

V spomínanom historickom prehľade pre vybranú akciu sa nachádzajú všetky atribúty z kariet „Základné informácie“, „Detailné informácie“ a „Vzťahy“.


Vzájomne porovnanie hodnôt konfiguračnej položky v rámci vybraných akcií

Používateľ si ako prvé vyberie dve rôzne položky, ktoré chce porovnať. Následne klikne na tlačidlo „Porovnať vybrané záznamy“, ktoré otvorí novú kartu v rámci internetového prehliadača. Daná karta bude obsahovať vedľa seba umiestnené historické údaje konfiguračnej položky dvoch vybraných akcií.

V rámci porovnania sú červenou farbou vyznačené atribúty/vzťahy na ktorých došlo k zmene oproti voči ich stavu v minulosti. Tieto atribúty sú zároveň aj v staršom zázname (z pohľadu dvoch porovnávaných) vyznačené červenou. Ak v staršom zázname bola prázdna hodnota tak tento atribút systém neoznačí červenou farbou.

Naspäť na obsah

 • Bez štítku