Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video znázorňujúce prácu so základnými číselníkmi je možné nájsť tu: Základné číselníky

Zadanie žiadosti o pridanie základného číselníka

Ak chce používateľ pridať nový číselník musí mať rolu Gestor pre číselník za PO. Po prihlásení sa do používateľského portálu si vyberie z menu „Číselník“ položku „Žiadosť“. Následne vyplní parametre o novom číselníku  a to z dôvodu, aby v prípade prerokúvania v PS pre štandardizáciu členovia PS mohli odborne posúdiť a pripomienkovať obsah navrhovaných položiek číselníka.  

Používateľ má na výber či zadáva žiadosť o pridanie základného číselníka alebo číselníka, ktorý nebude označený ako základný. Toto rozlíšenie je definované zaškrtávacím poľom "Základný číselník". V prvom kroku používateľ číselník vždy zaeviduje ako nie základný. Zároveň vyplní položky číselníka a záznamy uloží.

Následne, ak má ísť o základný číselník, zaškrtne pole "Základný číselník". Po uložení je táto žiadost priradená na posúdenie používateľovi s rolou Správca zoznamu základných číselníkov.

Zadávateľ žiadosti je po spracovaní žiadosti informovaný o schválení resp. zamietnutí žiadosti. V prípade, že ide o základný číselník, sú notifikovaní používatelia s rolou Gestor pre číselník za PO, pod ktorú číselník patrí a všetci používatelia s rolou Vedľajší gestor pre číselník za PO, ktorá bola navrhnutá ako Vedľajší gestor daného číselníka s povinnosťou naplniť číselník niektorými položkami. V prípade, že ide o žiadosť na pridanie základného číselníka vznikne v CMDB položka reprezentujúca daný základný číselník.

Posúdenie žiadosti o zaradenie do základného číselníka

Posúdenie žiadosti o pridanie nového číselníka do MetaIS, o pridanie/vyradenie číselníka do/zo zoznamu základných číselníkov a o zmeny v základných číselníkoch má v správe používateľ s rolou Správca zoznamu základných číselníkov.

Po prihlásení sa do používateľského portálu si vyberie z menu „Číselník“ položku „Zoznam žiadostí“ alebo "Žiadosti na zmenu ZČ".

Zobrazí sa mu zoznam žiadostí. Ak je žiadosť formálne v poriadku, potom ju Správca zoznamu základných číselníkov akceptuje. Ak ide o žiadosť o pridanie číselníka, ktorý nie je základný, tak tento je automaticky pridaný do MetaIS. V prípade zaradenia, vyradenia alebo zmeny základného číselníka, ktorá sa prejaví v zozname ZČ, Správca zoznamu základných číselníkov žiadosť postúpi na Štandardizačnú komisiu pre ISVS.

V prípade zaradenia, vyradenia Zmena základného číselníka

Ak chce používateľ zmeniť číselník musí mať rolu Gestor pre číselník za povinnú osobu, ktorej je číselník priradený.

Po prihlásení sa do používateľského portálu si vyberie z menu „Číselník“ položku „Zoznam číselníkov“. Ďalej si vyberie konkrétny číselník. Zobrazí sa hlavička číselníka a zoznam položiek daného číselníka. Používateľ môže editovať číselník cez akciu "Zmeniť". Zobrazí sa mu hlavička číselníka v editovacom móde.

Po vykonaní zmien v číselníku môže používateľ uložiť zmeny cez akciu "Uložiť", čím vznikne rozpracovaná verzia číselníka.

Rozpracovanú verziu môže používateľ zahodiť cez akciu "Zahodiť rozpracovanú verziu".

Ak používateľ otvorí číselník v editovacom móde je tento číselník zamknutý pre editáciu iným používateľom. Toto uzamknutie je možné zrušiť cez akciu "Zrušiť zámok".

Cez akciu "Zrušiť" môže používateľ zahodiť zmeny vykonané od posledného uloženia.

V prípade, že ide o číselník, ktorý nie je základný môže používateľ vykonať publikovanie zmien z rozpracovanej verzie cez akciu "Publikovať". Týmto sa zahodí rozpracovaná verzia a jej obsah nahradí publikovanú.

Ak ide o zmenu v ZČ alebo o zaradenie/vyradenie do/zo ZČ, potom musí iniciovať publikovanie cez akciu "Odoslať správcovi zoznamu ZČ". Ak ide o pridanie ZČ do zoznamu ZČ potom vznikne položka reprezentujúca ZČ v CMDB.

Pridanie položky základného číselníka

Ak chce používateľ pracovať s položkami číselníka musí mať rolu Gestor pre číselník alebo Vedľajší gestor pre číselník za PO, ktorej je tento číselník pridelený. Po prihlásení sa do používateľského portálu si vyberie z menu „Číselník“ položku „Zoznam číselníkov“. Ďalej si vyberie konkrétny číselník. Zobrazí sa hlavička číselníka a zoznam položiek daného číselníka. Používateľ môže buď editovať existujúcu položku číselníka alebo pridať novú.

Dátová štruktúra položiek číselníka zodpovedá parametrom definovaným osobitným predpisom. Po  vyplnení parametrov položky vznikne pracovná verzia danej položky. Používateľ si môže rozpracovanú verziu položky uložiť a ďalej s ňou pracovať. Ak chce používateľ položku v danej forme vypublikovať, potom ju musí označiť ako pripravenú na publikovanie.

Používateľ s rolou Gestor pre číselník môže vypublikovať sadu všetkých položiek pripravených na publikovanie cez akciu "Publikovať položky" dostupnú cez akcie nad číselníkom. V prípade, že ide o položku, ktorá patrí do číselníka Agend, Úsekov verejnej správy alebo Životných situácií a ide o pridanie novej položky, je vytvorená príslušná položka aj v CMDB.

 

Späť na obsah

  • Bez štítku