Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Je oprávnenou aktivitou pri migráciách aj obstaranie a nasadenie HW a SW infraštruktúry ?

 Obstaranie a nasadenie HW a SW infraštruktúry je oprávnenou aktivitou len ak je vyvolané príslušnou migráciou ISVS do IaaS vládneho cloudu

2. Ako je to z bezpečnosťou dát vo vládnom cloude, (GDPR, celková bezpečnosť, … možno nejaké certifikáty)?

  Bezpečnosť cloudových služieb je riešená samostatne každým poskytovateľom, ktorý má tieto náležitosti uvedené v zmluve.

3Ako migrovať … aký postup zvoliť pri migrácii, je možné konvertovať virtuálne serveri, ako prerobiť sieťovú infraštruktúru...?

  Tento postup sa nedá paušalizovať a z doterajších migrácii vyplynulo, že je nevyhnutné  takúto aktivitu zveriť do rúk odborníkov, ktorí niečo podobné už aspoň raz robili.

4Je možné podať viacero dopytových projektov na viacero ISVS od jedného žiadateľa?

 Jeden žiadateľ môže predložiť viac ŽoNFP v rámci jednej výzvy  -  avšak s rozdielnym obsahovým zameraním projektu(napr. ISVS 1 a 2 v jednom projekte, ISVS 3 a 4 v druhom projekte a pod.). Výzva je otvorená a plánuje viaceré hodnotiace kolá. V prípade, že sa alokácia  finančných prostriedkov relevantných pre danú výzvu vyčerpá, môže UPPVII navýšiť výšku finančných prostriedkov, avšak navýšenie  finančných prostriedkov negarantuje. 

5KRIS súčasného stavu - musí byť schválená už v čase podania žiadosti o NFP?

  Áno. V čase podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok je potrebné, aby žiadateľ mal schválenú KRIS súčasného stavu schvaľovateľom. Štátnym orgánom a samosprávnym krajom KRIS schvaľuje ÚPPVII,  obciam KRIS schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

6KRIS budúceho stavu - musí byť schválená už v čase podania žiadosti o NFP?

Áno. V čase podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok je potrebné, aby žiadateľ mal schválenú KRIS budúceho stavu schvaľovateľom.

7. Bude potrebné podľa ŠU vytvárať nové KRIS budúceho stavu?          

V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ nemá schválenú KRIS budúceho stavu, je potrebné, aby predkladateľ zosúladil a predložil na schválenie KRIS budúceho stavu v súlade s  predkladanou ŠU a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby v čase podania žiadosti o NFP mal schválenú KRIS budúceho stavu.

 V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ schválenú KRIS budúceho stavu s tým, že neplánoval ISVS rozvíjať, ale v ŠU navrhuje rozvoj ISVS, vtedy je potrebné predložiť dodatok ku KRIS budúceho stavu.

 V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ schválenú KRIS budúceho stavu s  tým, že plánoval rozvíjať ISVS, ale v popise cieľového stavu sú rozdiely medzi KRIS budúceho stavu a ŠU, vtedy je potrebné v ŠU uviesť dôvody rozdielov  a  dodatok ku KRIS budúceho stavu nie je potrebné predkladať.  

8. Je potrebné vypracovať a predložiť štúdiu uskutočniteľnosti k projektu, ktorý plánujeme predložiť do dopytovej výzvy?

Áno. Žiadateľ je povinný získať stanovisko UPPVII potvrdzujúce splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s prílohou výzvy č. 11. Overenie týchto podmienok je realizované prostredníctvom predloženia štúdie uskutočniteľnosti oddeleniu programovej kancelárie. Predloženie pozostáva z dvoch krokov: 1. vloženie štúdie uskutočniteľnosti do MetaIS v zmysle platnej používateľskej príručky, 2. zaslanie žiadosti o posúdenie štúdie uskutočniteľnosti na pgk@vicepremier.gov.sk  s odkazom na štúdiu a kontaktnú osobu.

9. Ako prebieha proces posudzovania štúdie uskutočniteľnosti a vydania stanoviska ÚPPVII?

Proces posudzovania štúdie uskutočniteľnosti je upravený v Informácií pre žiadateľov dopytových projektov v časti Pomoc v MetaIS. Proces prebieha v niekoľkých pravidelných zberoch štúdií uskutočniteľnosti, za ktorým nasleduje samotné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti, zverejnením štúdie uskutočniteľnosti a je ukončený vydaním stanoviska.. Žiadateľom môžu pomôcť hodnotiace otázky k štúdií uskutočniteľnosti, ktoré sa uplatňujú počas pripomienkovania a je možné ich nájsť v Informácii pre žiadateľov dopytových projektov na www.informatizacia.sk.

10. Sú reálne obavy potenciálneho žiadateľa -  že keď bude pripravovať ŠU + VO paralelne a mu to úrad neschváli, že kto mu preplatí vzniknuté náklady?

V prípade ak ŽoNFP nebude žiadateľovi schválená, vzniknuté náklady spojené napr. s prípravou ŠU a/ alebo prípravou VO mu nebudú refundované z prostriedkov vyčlenených na relevantné výzvy.  Odporúčame pri vyhlásení VO uviesť v súťažných podkladoch na VO a v zmluve s dodávateľom ustanovenie, ktoré stanoví podmienku realizácie projektu jedine v prípade ak SO schváli ŽoNFP. Uvedené ustanovenie chráni žiadateľa pred dodávateľom v prípade ak SO ŽoNFP neschváli

11. Garantuje úrad, že na projekty bude dostatok finančných prostriedkov? (keď napr. prvú žiadosť podá žiadateľ tento rok a druhú žiadosť podá budúci rok)

Výzva je otvorená a plánuje viaceré hodnotiace kolá. V prípade, že suma výšok relevantných schválených a čerpaných ŽoNFP vyčerpá t.č. indikatívne stanovenú výšku finančných prostriedkov, úrad rozhodne či navýši, tzn. môže ale navýšenie negarantuje, výšku finančných prostriedkov na jednotlivú výzvu.

Zároveň platí, že „SO OPII uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“) v prípade vyčerpania[1] finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII z dôvodu nedostatočného dopytu[2] zo strany potenciálnych žiadateľov.“ (viď kapitola DĹŽKA TRVANIA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NFP výzvy)

 FAQ vo formáte word na stiahnutie 

[1]Vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie situácia, kedy SO OPII z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nemôže schváliťďalšiu ŽoNFP a preto vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.

[2]Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v Žiadostiach o NFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.


 

 

  • Bez štítku