Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.Od kedy je možné spätné financovanie v rámci DV? napr. od vyhlásenia výzvy?

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením Žiadosti o NFP, t. j. nesmú byť plne zrealizované všetky oprávnené aktivity projektu pred predložením Žiadosti o NFP na SO OPII“ (viď Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU).T. j. ak žiadateľ začal ale neukončil ktorúkoľvek z oprávnených aktivít projektu pred vyhlásením výzvy (resp. predložením Žiadosti o NFP), je možné spätné financovanie týchto nákladov (oprávnených výdavkov projektu) ak zároveň splnil všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku stanovené výzvou.

2. Zriadenie dátovej kancelárie – je oprávnené poskytnutie finančných prostriedkov prostredníctvom DV na vytvorenie pozície dátový kurátor, alebo prefinancovanie už existujúcej pozície?

Výdavky projektu musia byť v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov danej výzvy. Okrem uvedenej podmienky je potrebné, aby výdavky projektu boli nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených cieľov a výsledkov projektu.  V prípade, ak výdavky spojené s pozíciou dátového kurátora plnia uvedené podmienky, je možné tento výdavok refundovať z prostriedkov projektu.

3. KRIS súčasného stavu - musí byť schválená už v čase podania žiadosti o NFP?

Áno. V čase podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok je potrebné, aby žiadateľ mal schválenú KRIS súčasného stavu schvaľovateľom. Štátnym orgánom a samosprávnym krajom KRIS schvaľuje ÚPPVII, obciam KRIS schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4. KRIS budúceho stavu - musí byť schválená už v čase podania žiadosti o NFP?

Áno. V čase podania žiadosti o nenávratný finančný prostriedok je potrebné, aby žiadateľ mal schválenú KRIS budúceho stavu schvaľovateľom.

5. Bude potrebné podľa ŠU vytvárať nové KRIS budúceho stavu?

V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ nemá schválenú KRIS budúceho stavu, je potrebné, aby predkladateľ zosúladil a predložil na schválenie KRIS budúceho stavu v súlade s  predkladanou ŠU a to v dostatočnom časovom predstihu tak, aby v čase podania žiadosti o NFP mal schválenú KRIS budúceho stavu. V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ schválenú KRIS budúceho stavu s tým, že neplánoval ISVS rozvíjať, ale v ŠU navrhuje rozvoj ISVS, vtedy je potrebné predložiť dodatok ku KRIS budúceho stavu. V prípade ak v čase predkladania ŠU žiadateľ má schválenú KRIS budúceho stavu s  tým, že plánoval rozvíjať ISVS, ale v popise cieľového stavu sú rozdiely medzi KRIS budúceho stavu a ŠU, vtedy je potrebné v ŠU uviesť dôvody rozdielov  a  dodatok ku KRIS budúceho stavu nie je potrebné predkladať.  

6. Je možné podať viacero dopytových projektov od jedného žiadateľa? Taktiež či úrad garantuje dostatok finančných prostriedkov? (keď napr. prvú žiadosť podá tento rok a druhú žiadosť podá budúci rok)

Jeden žiadateľ môže predložiť viac ŽoNFP v rámci jednej výzvy  -  avšak s rozdielnym obsahovým zameraním projektuVýzva je otvorená a plánuje viaceré hodnotiace kolá. V prípade, že sa alokácia  finančných prostriedkov relevantných pre danú výzvu vyčerpá, môže UPPVII navýšiť výšku finančných prostriedkov, avšak navýšenie finančných prostriedkov negarantuje. Zároveň platí, že „SO OPII uzavrie výzvu na predkladanie ŽoNFP v prípade vyčerpania[1] finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO OPII z dôvodu nedostatočného dopytu[2] zo strany potenciálnych žiadateľov.“ (viď kapitola DĹŽKA TRVANIA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NFP výzvy)

7. Sú reálne obavy potenciálneho žiadateľa -  že keď bude pripravovať ŠU + VO paralelnemu to úrad neschváli, že kto mu preplatí vzniknuté náklady?


V prípade ak ŽoNFP nebude žiadateľovi schválená, vzniknuté náklady spojené napr. s prípravou ŠU a/ alebo prípravou VO mu nebudú refundované z prostriedkov vyčlenených na relevantné výzvy.  Odporúčame pri vyhlásení VO uviesť v súťažných podkladoch na VO a v zmluve s dodávateľom ustanovenie, ktoré stanoví podmienku realizácie projektu jedine v prípade ak SO schváli ŽoNFP. Uvedené ustanovenie chráni žiadateľa pred dodávateľom v prípade ak SO ŽoNFP neschváli.

8. Je potrebné vypracovať a predložiť štúdiu uskutočniteľnosti k projektu, ktorú plánujeme predložiť do dopytovej výzvy?

Áno. Žiadateľ je povinný získať stanovisko UPPVII potvrdzujúce splnenie minimálnych obsahových a formálnych náležitosti v súlade s prílohou výzvy č. 10. Overenie týchto podmienok je realizované prostredníctvom predloženia štúdie uskutočniteľnosti oddeleniu programovej kancelárie. Predloženie pozostáva z dvoch krokov: 1. vloženie štúdie uskutočniteľnosti do MetaIS v zmysle platnej používateľskej príručky, 2. zaslanie žiadosti o posúdenie štúdie uskutočniteľnosti na pgk@vicepremier.gov.sk  s odkazom na štúdiu a kontaktnú osobu.

9. Ako prebieha proces posudzovania štúdie uskutočniteľnosti a vydania stanoviska ÚPPVII?

Proces posudzovania štúdie uskutočniteľnosti je upravený v Informácií pre žiadateľov dopytových projektov v časti Pomoc v MetaIS. Proces prebieha v niekoľkých pravidelných zberoch štúdií uskutočniteľnosti, za ktorým nasleduje samotné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti, zverejnením štúdie uskutočniteľnosti a je ukončený vydaním stanoviska. Žiadateľom môžu pomôcť hodnotiace otázky k štúdií uskutočniteľnosti, ktoré sa uplatňujú počas pripomienkovania a je možné ich nájsť v Informácii pre žiadateľov dopytových projektov na www.informatizacia.sk.


FAQ vo formáte word na stiahnutie 
[1]Vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa rozumie situácia, kedy SO OPII z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie nemôže schváliťďalšiu ŽoNFP a preto vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určenýchvo výzve.

[2]Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.


 

  • Bez štítku